Berichten uit de Gemeenteraad

Met (eerste)rechtstreekse uitzending op TV-Maastricht in vergadering bijeen op Dinsdag 25 januari 2005.

Leve de Sociale Werkvoorziening

‘Broddelwerk’ was een van de kwalificaties voor het functioneren van de directie van het bedrijf Yonder/MTB in het raadsdebat naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek, gericht op de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. Dat onderzoek was nodig nadat het bedrijf van de ene dag op de andere dag in zwaar weer terecht kwam en bij de gemeente aanklopte voor aanvullende (miljoenen)steun. En dat nog geen twee jaar nadat er bewust gekozen was voor een NV constructie waarbij het bedrijf meer op afstand en commercieel zou gaan werken. Financiële steun kwam er maar tevens werd de jaarrekening 2003 aangehouden. Het rekenkameronderzoek heeft nu uitgewezen dat er sprake is van het ‘moedwillig niet juist verstrekken van gegevens’ over het bedrijfsresultaat naar o.a. de Raad van Toezicht en anderen. Daarnaast werden willens en wetens hoge uitgaven gedaan die niet spoorden met de (niet zo gunstige) verwachtingen van dat moment.

Een verwijt dat unaniem door de raad als een doodzonde werd omschreven. Tijdens de vergadering werd een persbericht verspreidt waarin het bedrijf kwam met de mededeling dat het in belang van onderneming en betrokken directeur Scipio beter was om afscheid van elkaar te nemen.

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er een nieuw bestuur moet komen. Nieuwe activiteiten mogen maar alleen als onomstotelijk vast staat dat het voor de sector werkgelegenheid oplevert. GroenLinks heeft daarbij aangedrongen in de profielschets nadrukkelijk aandacht te schenken aan personen met een ‘emotionele binding’ met de sociale werkvoorziening. Verder vroeg de fractie om in de toekomst meer gebruikt te maken van Bench-marking met de branche om zo beter zicht te krijgen op de positie van het bedrijf en de geboekte resultaten. Een ander belangrijk punt voor de toekomst is de positie van de buurtbeheerbedrijven. Voor veel fracties is aangetoond dat als gevolg van het onderbrengen onder Yonder/MTB de buurtbeheerbedrijven nauwelijks nog buurtgericht werken maar (weliswaar efficiënter) doch meer stadsbreed ingezet worden voor specifieke klussen. Ook dat moet anders. Unaniem werd een motie aangenomen van de SP waarin het college wordt opgedragen aan de Raad een concreet plan voor te leggen waarin de toekomst van opzet van de buurtbeheerbedrijven helder wordt.

Lambertuskerk

Een initiatiefvoorstel in de vorm van een discussienota inclusief motie werd ingediend door CDA en PvdA. Hierin stond de toekomst van de Lambertuskerk en een aantal andere noodlijdende kerken centraal. Door op een aantal locaties de kerken te slopen en woningbouw te plegen slaan we drie vliegen in een klap zo was de gedachte. Maastricht werkt voortvarend aan de achterblijvende woningproductie, met het positieve resultaat kan de Lambertuskerk in ere worden hersteld en noodlijdende parochies kunnen financieel worden gesteund. GroenLinks vond het voorstel weliswaar een goede bijdrage in het zoeken naar een oplossing voor de diverse problemen maar de drievoudige klap wat te vroeg. Er loopt namelijk nog een onderzoek naar twee geselecteerde ideeën om de Lambertuskerk een andere functie te geven en dat onderzoek moet eerst worden afgerond. Verder is het een goed gebruik discussiestukken eerst in de betreffende commissie te bespreken waarna politieke besluitvorming kan plaatsvinden. Dat nu ook werd besloten. De motie werd niet in stemming gebracht en het voorstel komt terug in de commissie Stadsontwikkeling.

Fietsenstallingsnota 2004

Bij de behandeling in de commissie Mobiliteit had GroenLinks al te kennen gegeven over dit onderwerp in de Raad het woord te zullen voeren. GroenLinks was in het geheel niet te spreken over de wijze waarop de gemeente het fietsparkeren in de stad wil gaan bedienen. In de Fietsenstallingsnota wordt duidelijk aangegeven dat er de eerstkomende jaren een aanzienlijk tekort zal zijn in het aantal fietsenrekken. Ondanks dat wil de gemeente al dit voorjaar een handhavingsbeleid invoeren met name gericht op de Maastrichter Brugstraat. Het is nog maar zeer de vraag of een dergelijk handhavingsbeleid juridisch wel waterdicht is.

Wat GroenLinks vooral steekt is dat het autoparkeren in de stad wel goed wordt bediend met overdekte garages in en nabij het centrum. Van tekorten is zelfs op piekdagen geen sprake, er is een elektronisch bewegwijzeringsysteem voorhanden en persoonlijk (doorverwijs) hulp staat klaar in geval er toch de onverhoopte files bij de ingang van de Vrijthofgarage ontstaan. Tel daarbij op dat ook de OV-as in principe uit het stadshart moet wijken om ruimte te maken voor het (nog) verder opknappen van de Markt en een pijnlijke GroenLinks-zenuw begint weer op te spelen. De fractie van GroenLinks kan deze ontwikkelingen niet meer rijmen met het heldere beleidsuitgangspunt van de coalitie te streven naar een autoluwe binnenstad met ruim baan voor Openbaar Vervoer en fiets.  Kortom een pijnpunt dat zeker nog een keer op de agenda terug zal komen.