English below

GroenLinks heeft vertrouwen in de creativiteit en betrokkenheid van de Maastrichtenaren. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er meer gevraagd wordt van mensen, hun directe omgeving en de buurt en er steeds vaker een beroep gedaan wordt op samenwerking en solidariteit. Het idee “het moet anders, het moet samen” is door de burgers opgepakt.

Maastricht werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers staan. GroenLinks vindt het dan ook belangrijk dat er ‘van sturing naar faciliteren’ wordt gegaan. Want wil de gemeente initiatief ondersteunen, dan moet zij faciliteren in middelen en dienstbaarheid.

In de gemeente Maastricht ziet men momenteel ruim zestig verschillende burgerinitiatieven, gerund door 25.000 vrijwilligers. GroenLinks juicht de vele particuliere zorg- en buurtacties toe. Van de burenhulp ‘Veur elkaar’ in Pottenberg en Mariaberg tot Coöperatie Blauwdorp. Van de vele buurthuiskamers tot de fietsenopknappers van Fietsbank Maastricht; initiatieven die al dan niet met gemeentelijke subsidie floreren.

 

GroenLinks wil dat:

 1. burgerparticipatie wordt gestimuleerd: burgers worden als zorgvragers, vrijwilligers, buurtbewoners of vanuit cliëntenorganisaties actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het welzijns- en zorgbeleid. Burgers worden betrokken bij het benoemen van de problemen.
 2. bewoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van hun ‘right to challenge’; manieren waarbij burgers gemeenten uitdagen en ruimte krijgen om initiatief te nemen of voorzieningen te organiseren of beheren.
 3. Maastricht een eigen burgerbegroting krijgt. Iedere bewoner kan zodoende meepraten over de keuze van thema’s die hun directe leefomgeving beïnvloeden, de hoeveelheid geld per thema, en de projecten die per thema worden uitgevoerd.
 4. vrijwilligers en mantelzorgers beloond worden en in hen geïnvesteerd wordt;
 5. inwoners van Maastricht in een vroeg stadium al kunnen meepraten over belangrijke beslissingen en daadwerkelijk invloed hebben;
 6. zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij de stad en daarom gaan we experimenteren met verschillende manieren van inspraak. We denken aan ‘citizen conference’ à la G1000, bur-gerbegroting, burgerjury.
   

In de lente van 2017 maakte de fractie kennis met het Antwerpse model van de Burgerbegroting.  In het debat van de Kadernota op 10 juli 2017 hield GroenLinks een pleidooi om in Maastricht een soortgelijke begroting in te voeren: “Meepraten, met elkaar praten, mee beslissen, onze Maastrichtenaren zelf regie geven”; dat lijkt GroenLinks een prachtige kans!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Active Citizenship!

GroenLinks wants residents to collaborate with their municipality. Maastricht has achieved a lot in the field of citizen participation by allowing residents to think about a new style of meeting by the council and by making the right to challenge possible. It is now important to further encourage citizen participation with, among other things, a citizens' budget. By lowering the threshold for initiatives, residents, who previously were not or hardly involved with local politics, are more inclined to actively participate in and subsequently give feedback on the political process. Here, the gathering of information, exchange of arguments, time for consultation and a joint search for solutions and positions are central.

GroenLinks has confidence in the creativity and involvement of the Maastricht people. In recent years, it has become clear that more people, their direct environment and the neighbourhood are being asked about it, and that there is an increasing demand for cooperation and solidarity. The idea "it must be different, it has to be together" has been picked up by the citizens.

Maastricht also actively participates in new initiatives by citizens to improve their own neighbourhood. And it is important to also work together with other municipalities. The human dimension is always our first starting point in this: the municipality must be as close to its citizens as possible. GroenLinks thinks it is important that there is  ' a shift from steering to facilitating'. Because if the municipality wants to support initiative, it must facilitate its means and service.

In the city of Maastricht, there are currently more than sixty different citizens' initiatives, run by 25,000 volunteers. GroenLinks welcomes the many private care and neighbourhood actions. From the neighbours’ help 'each other' in Pottenberg and Mariaberg to Coöperatie Blauwdorp. From the many community centre rooms to bicycle parkers of Fietsbank Maastricht; initiatives that may or may not flourish with a municipal subsidy.

 

GroenLinks wants:

 • citizen participation to be encouraged: citizens are actively involved in the development and implementation of the welfare and care policy as care recipients, volunteers, local residents or from client organizations. Citizens are involved in defining the problems;
 • residents to be encouraged to use their 'right to challenge'; ways in which citizens challenge municipalities and have room to take initiative or organize or manage facilities;
 • Maastricht to get its own citizens' budget. Every resident can thus discuss the choice of themes that influence their immediate living environment, the amount of money per theme, and the projects that are carried out per theme;
 • volunteers and informal carers to be rewarded and invested in;
 • residents of Maastricht to be able to already discuss important decisions and actually have influence at an early stage;
 • involve as many residents as possible in the city and therefore we will experiment with different ways of public participation. We think of 'citizen conference' à la G1000, citizen budget, citizen jury.
   

In the spring of 2017, the fraction became acquainted with the Antwerp model of the Citizens' Budget. In the debate on the Framework Memorandum on 10 July 2017, GroenLinks made a plea to introduce a similar budget in Maastricht: "Participating in discussions, talking to each other, taking part in decisions, giving direction to the residents of Maastricht themselves"; GroenLinks believes that this is a wonderful opportunity!