Studentenstad

Maastricht is lange tijd een stad met studenten geweest en heeft de ambitie om een echte studentenstad te worden. Hierbij spelen de universiteit en hogescholen een essentiële rol. De universiteit levert een enorme bijdrage aan de sfeer, cultuur en ontwikkelingen in de stad. Hoewel het begrijpelijk is dat studenten na hun studie een andere plek zoeken om te wonen en te werken, zou Maastricht als stad meer kunnen betekenen voor pas afgestudeerden. Maastricht zou een stad moeten zijn waar naast de studentencultuur juist de verbinding met het werk tot stand kan komen. Door organisaties, die studenten en werk aan elkaar te verbinden, ruimte te geven en ontwikkelingskansen te vergroten.

English below

In 2013 is Maastricht gestart met een actieprogramma 'Student en Stad'. Uit dit project zijn verschillende goede resultaten gekomen. Zo kunnen studenten via de website Mymaastricht.nl (in het Engels) bruikbare informatie krijgen.
Het studentenproject 'Match' verder spant zich in om maatschappelijke betrokkenheid van studenten in de stad en de omliggende regio te vergroten. En er is een Housing Helpdesk gekomen die belangen van studenten behartigt en, indien nodig, namens studenten procedeert bij de huurcommissie. GroenLinks is blij met de resultaten tot dusver en vindt belangrijk dat het vervolg van het actieprogramma 'Student & Stad' als doel moet hebben om inspanningen te leveren om studenten volwaardig burger van onze gemeente te laten voelen. Toekenning van structurele subsidie, voor genoemd actieprogramma, is daardoor voor GroenLinks bespreekbaar.

Er zijn relatief veel kunststudenten in de stad. Door het conservatorium, de kunstopleidingen, en de toneelopleiding is Maastricht een stad bij uitstek die door zijn studenten een levendige cultuur kan vormgeven. Het is belangrijk dat in de stad kan worden beleefd wat binnen de opleidingen wordt geleerd. Je zou willen beleven dat “het” in Maastricht gebeurt. In Maastricht studeren ook veel internationale studenten, van binnen en buiten de EU. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich verbonden voelen aan de stad. Internationale studenten hebben ontegenzeggelijk een meerwaarde op cultuur en sociaal vlak. Door een keur aan uitgaansgelegenheden, culturele hotspots, woongelegenheid en voorzieningen voor studenten kan Maastricht van plaats zes naar de top drie op de ranglijst van studentensteden schuiven.

Voor zowel aankomende, zittende als afstuderende studenten is het van groot belang om de studenten te verbinden met zowel de samenleving als de economie van Maastricht en de Euregio. Hierdoor blijft de kennis in de regio en dat draagt bij aan de ontwikkeling van de regio en de verbetering van de welvaart en welzijn.

GroenLinks wil dat:

 • relevante informatie op de website van de gemeente goed vindbaar moet zijn;
 • de gemeente actiever EU studenten moet stimuleren zich te registreren bij de gemeente en dat zij ook gaan stemmen tijdens de (gemeenteraads)verkiezingende verbinding van studie naar werk gestimuleerd wordt;
 • het opzetten van een startup minder bureaucratisch wordt en de informatieverstrekking over wetten en regelgeving moet beter. Dit moedigt studenten aan om in Maastricht te blijven, en komt de werkvoorziening ten goede;
 • het aantrekken van en lobbyen voor nieuwe bedrijvigheid aansluit bij het profiel van de onderwijsinstellingen van de stad en regio.

Eén vijfde van alle Maastrichtenaren is student en dat wordt over enkele jaren zelfs een kwart. Veel van die studenten wonen ook in de stad en dat merken we! In veel buurten, vooral “binnen de singels”, worden veel kamers verhuurd. In sommige buurten is het aantal verhuurde kamers explosief gegroeid. En dat leidt tot problemen. Afval, fietsen en geluidoverlast zijn in sommige straten een serieus probleem. Integratie van studenten in een wijk waar ook gezinnen wonen is lastig, zeker als studenten hier maar een klein jaar wonen voor hun master en onze taal niet spreken. GroenLinks is voor een adequaat huisvestingsbeleid dat de druk op overbelaste buurten vermindert, maar dat tegelijk een warm welkom blijft voor de studenten die onze stad levendig en bruisend houden.

GroenLinks vindt dat:

 • regels gesteld moeten worden voor het aantal panden waarin kamers verhuurd mag worden en er eisen moeten worden gesteld aan de voorzieningen in die panden voor huisafval en fietsen;
 • verhuurders aangespoord moeten worden nog veel meer dan nu te gaan werken met het keurmerk prettig wonen. Zo wordt voor studenten die op zoek zijn naar een kamer duidelijk wie de huisjesmelkers en malafide huiseigenaren zijn, en welke kamerverhuurders ze best links laten liggen;
 • studentenplatforms zoals Match die zorgen voor meer informatie voor aankomende internationale studenten structureel gesubsidieerd moeten worden;
 • het beheer van kamerbewoning onderdeel van het exploitatiemodel van de verhuurder moet worden. Dus geen huisjes melken en vervolgens de sociale problemen door de samenleving laten oplossen;
 • een aantal grotere, clustergewijze projecten van studentenkamers gerealiseerd moeten worden waardoor de druk op de buurten verminderd kan worden. In deze campusachtige opzet kunnen ook specifieke faciliteiten, zoals sport- en culturele voorzieningen, gerealiseerd worden;
 1. campuslocaties ook goedkope kamers moeten aanbieden en niet alleen de duurdere kamers met een hoog voorzieningenniveau, zoals The Student Hotel;
 2. voorkomen moet worden dat de buurten binnen de singels een hoge concentratie van goedkopere en kwalitatief slechtere kamers krijgen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student City

Maastricht has been a city with students for a long time and has the ambition to become a real student city.  The university and colleges play an essential role in this. The university contributes a lot to the atmosphere, culture and developments in the city. Even though it is understandable that students search for another place to live and work after they have finished their studies, Maastricht can, as a city, already mean more for newly graduates. Maastricht should be a city where besides the student culture, the connection with employment can be created by making use of organizations, that connect students and employment to each other, create space and enlarge development chances.

In 2013, Maastricht started an action program called ‘Student en Stad’ (Student and City). From this project, great outcomes were generated. With this, students can get useful information via the website Mymaastricht.nl (in English). The student project ‘Match’ is making further efforts to enlarge societal involvement of students in the city and the surrounding region. There is also a Housing Helpdesk that represents the interests of students and, if necessary, prosecutes for at the rent committee. GroenLinks is pleased with the results that have been booked so far and believes that it is important to have the follow-up of the action program ‘Student en Stad’ as a goal to make students feel as a fully-fledged citizen of our municipality. Allocation of structural subsidy, for the action program, is therefore negotiable for GroenLinks.

There is a relatively high amount of art students in the city. Because of the Conservatorium, Art studies, and the Drama school, Maastricht is a city that can shape a lively culture with its students. It is important that it is possible to experience in the city, what is taught during the studies. An alive and vivid atmosphere. There are also a lot of international students in Maastricht, from in- and outside of the EU. We believe that it is important that these students also feel connected to the city. International students have an undeniably added value on cultural and social aspects. With a range of nightlife and entertainment spots, cultural hotspots, accessible housing and facilities for students, Maastricht can shift from spot six to the top three on the ranking list of student cities.

As well as for upcoming, current and graduating students, it is of great importance that students are getting connected to the society and economy of Maastricht as well as the EU-region. Thus, the knowledge will stay in the region and this adds to the development of the region and improvement of prosperity and welfare.

GroenLinks wants:

 • relevant information on the website of the municipality to be more accessible;
 • the municipality to simulate EU students more active to register at the municipality and to also vote during the (municipality)elections and for the connection from studies to employment to be stimulated;
 • setting up a start-up to be less bureaucratic and improvement of information on laws and regulations. This encourages students to stay in Maastricht and benefits the employment;
 • the attractive of and lobbying for the new activity to line in with the profile of educational institutions of the city and region.

 

One-fifth of all inhabitants of Maastricht is student and in a few years, this will increase to a quarter. Many of these students live in the city and that is noticeable. In many neighbourhoods, especially ‘within the canals’, many rooms are rented. In some neighbourhoods, the number of rented rooms have grown explosively.  And this leads to problems. Garbage, bikes and noise disturbance are a serious issue on some streets. The integration of students in a neighbourhood where families live is hard, especially when students are only here for a year for their masters and do not speak our language. GroenLinks stands for an adequate housing policy that reduces the pressure on overloaded neighbourhoods, but at the same time gives a warm welcome to the students that make our city lively and vivid.

GroenLinks believes that:

 • rules have to be established on the number of buildings where rooms are permitted to be rented and demands need to be made towards the facilities in those buildings for garbage and bikes;
 • landlords have to be encouraged to work more with the ‘prettig wonen’ (comfortable living) label. In that way, it is clear for students that are looking for a room who the bad landlords are and which rooms they could better pass on;
 • student platforms like Match that take care of more information for upcoming international students should become structurally subsidized;
 • the management of room habitation needs to become a part of the exploitation-model of the landlord. This means no more taking advantage of tenants and letting society solve the social issues;
 • a number of larger, cluster projects of student rooms need to be realized so the pressure on neighbourhoods can decrease. In this campus-like intent, specific facilities like sports-and cultural facilities can also be realised;
 • campus locations also need to offer cheap rooms and not just the more expensive rooms with a high facility level, like The Student Hotel;
 • it needs to be prevented that neighbourhoods within the canals get a high concentration of cheaper and qualitative worse rooms

Sluit je aan!

Sluit je aan! Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.

Doe mee