Vluchtelingen welkom

Iedereen is welkom in onze stad. Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking, een veilige haven biedt. De gemeente moet ervoor zorgen dat buurtbewoners, kinderen, studenten en personeel van bedrijven voorlichting krijgen over wat vluchteling zijn precies betekent en hoe de opvang eruit gaat zien, maar ook over de destructieve gevolgen van discriminatie en de vruchten die we als gemeente kunnen plukken van culturele diversiteit.

English below

Als een vluchteling, in onze gemeente, een verblijfsvergunning krijgt, helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding. GroenLinks pleit hierbij voor het verlenen van urgentie aan statushouders bij de eerste huisvesting. Gemeenten maken prestatieafspraken met woningcorporaties om het woningaanbod zodanig op peil te houden dat deze voorrangsregel geen grote extra wachttijden voor andere woningzoekenden oplevert.

De kwetsbare positie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) is de afgelopen tijd weer prominent op de agenda gekomen. GroenLinks pleit voor goede opvang en begeleiding voor deze groep, en daarnaast voor actieve inzet van de gemeenten voor 18+ arrangementen. Initiatieven als het Kinderpardon en de Vluchtkerk laten echter zien dat het asielbeleid in Nederland nog lang niet op orde is. In onze gemeente laten we uitgeprocedeerden die in fysieke of psychische nood verkeren niet vallen.

Na afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsvergunning (inclusief bezwaar- en beroepsprocedure) dient de asielzoeker zo snel mogelijk terug- of door te reizen naar het land van herkomst of een land dat wel plek wil bieden. Een logisch sluitstuk van een eerlijke asielprocedure. Maar: er zijn altijd situaties waarin uitgeprocedeerden om welke reden dan ook echt (nog) niet weg kunnen. GroenLinks vindt dat gemeenten in die situaties actief maatwerk moeten leveren (bed, bad, brood e.d.), gekoppeld aan de inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken

In antwoord op vragen van GroenLinks, liet het College van B&W in september 2017 weten de dienst 'Terugkeer en Vertrek' te zullen aanspreken op de wijze van uitzetten van jonge Afghanen. In zeker één geval is de Dienst er daarbij toe overgegaan mensen midden in de nacht te overvallen en van hun bed te lichten. Dit is een schending van de afspraak die op voorspraak van GroenLinks in 2010 is gemaakt, dat er bij uitzettingen in ieder geval niet op een dergelijke manier zou worden gehandeld. GroenLinks blijft zich inzetten voor een humaan vluchtelingenbeleid.

GroenLinks wil dat:

 • vluchtelingen direct na aankomst in de gemeente beginnen met een taalcursus en met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen;
 • in de buurtnetwerken  taalcursussen worden gegeven zodat asielzoekers en statushouders snel participeren in de buurt;
 • ook onze gemeente meedenkt én meedoet aan de opvang van vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners;
 • als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, de gemeente hem of haar helpt zo snel mogelijk aan woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding;
 • de gemeente budget beschikbaar stelt voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (bijv. door training) en het, financieel, waarderen van het vrijwilligerswerk bij integratiebegeleiding;
 • uitgewezen asielzoekers in nood van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang krijgen;
 • er meer mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk  voor asielzoekers zijn;
 • jonge immigranten extra aandacht krijgen;
 • afgewezen asielzoekers in staat worden gesteld om op een humane manier terug te keren naar het land van oorsprong.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Refugees welcome

Everyone is welcome in our city. An open society also means a hospitable society. GroenLinks thinks it is important that the municipality offers people who are fleeing war or oppression a safe haven. The municipality must ensure that local residents, children, students and staff of companies receive information about what being a refugee means exactly and what the reception will look like, but also about the destructive consequences of discrimination and the benefits that we as a municipality can reap from cultural diversity.

If a refugee, in our municipality, receives a residence permit, the municipality helps him or her get to living space as quickly as possible and he or she receives integration support. GroenLinks pleads for the granting of urgency to permit holders at the first housing. Municipalities make performance agreements with housing corporations to keep the housing supply up to such a level that this priority rule does not result in large extra waiting times for other home seekers.

The vulnerable position of unaccompanied minor foreign nationals (AMV'ers) has recently become prominent on the agenda again. GroenLinks argues for good reception and guidance for this group, and also for the active involvement of the municipalities in 18+ arrangements. Initiatives such as the Kinderpardon and the Vluchtkerk, however, show that the asylum policy in the Netherlands is far from sufficient. In our municipality, we do not let out-of-court people who are in physical or psychological need solve this on their own.

After the rejection of an application for a residence permit (including objection and appeal proceedings), the asylum seeker must return  to the country of origin as soon as possible or a country that wishes to provide a place. A logical conclusion of a fair asylum procedure. But: there are always situations where people who have exhausted proceedings for any reason really cannot (yet) leave. GroenLinks thinks that municipalities should actively provide tailor-made solutions (bed, bath, bread, etc.) in these situations, together with the effort to make departure possible after all.

In response to questions from GroenLinks, the Board of B & W announced in September 2017 that it would address the Return and Departure service in the manner of deporting young Afghans. In at least one case, the Service has thereby proceeded to overtake people in the middle of the night and to lift their beds. This is a violation of the agreement that was made on the recommendation of GroenLinks in 2010 that in any case no action would be taken in such a way. GroenLinks remains committed to a humane refugee policy.

GroenLinks wants:

 

 • refugees to start a language course immediately after arrival in the municipality and with (voluntary) speed up the integration;
 • language courses to be provided for in the neighbourhood networks so that asylum seekers and permit holders quickly participate in the neighbourhood;
 • our municipality to also think on this topic and participate in the reception of refugees, in close consultation with residents;
 • that if a refugee receives a residence permit, the municipality helps him or her to get to living space as quickly as possible and he or she receives integration support;
 • the municipality to make budget available for the promotion of expertise of volunteers (e.g. through training) and, financially, appreciating volunteer work in integration supervision;
 • to provide deported asylum seekers in need of the municipality and receive temporary care;
 • there to be more opportunities for (voluntary) work for asylum seekers;
 • young immigrants to receive extra attention;

refused asylum seekers to be able to return to the country of origin in a humane way.

Sluit je aan!

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.

Doe mee