Artikel 47 RvO n.a.v. de informatieavond op 28 februari over Maastricht Aachen Airport

Maastricht, 1-3-2018

Naar aanleiding van de informatieavond over Maastricht-Aachen Airport bleef ons raadslid Coen van der Gugten achter met een paar zeer belangrijke vragen.

Geacht College,
Tijdens de informatieavond op 28 februari over MAA bleek dat de aanwezige directeur van MAA, dhr. Jos Roeven, niet in staat was om ook maar bij benadering een historisch overzicht of een prognose van het te verwachten aantal en soorten vluchten boven onze stad de komende jaren te geven. Feitelijk nemen we zelf de afgelopen jaren een stelselmatige toename van het aantal laagvliegende vliegtuigen die een route van of naar MAA volgen waar.

Om te kunnen beoordelen of hier sprake is van een geleidelijke ontwikkeling die over een aantal jaren tot een mate van geluidsoverlast, luchtverontreiniging en/of veiligheidsrisico's leidt boven dichtbevolkt gebied zodat we daar als stad op dienen te acteren, is het noodzakelijk om over een serieuze prognose te kunnen beschikken, waarin desnoods een aantal onzekere variabelen zijn verwerkt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1:
De fractie van GroenLinks verzoekt u er voor te willen zorgen dat de raad op afzienbare termijn beschikt over een gedetailleerd overzicht van de afgelopen twee jaren (vluchten in- en uitgaand per week en categorie vliegtuig (groot/klein-vracht, passagier) en overige vluchten-niet MAA gerelateerd, verdeling over de dag).

Vraag 2
Wij verzoeken u ook een op de huidige ontwikkeling en toekomstplannen van het vliegveld gebaseerde prognose voor de komende 5 jaar, voor zover mogelijk uitgesplitst naar categorie vliegtuigen en uur van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks Maastricht,

Coen van der Gugten, raadslid