Standpunten

GroenLinks kiest voor delen

Wij geloven wel in eigen kracht, maar niet in ieder voor zich. Wij geloven in de samenhang en de solidariteit in de samenleving. GroenLinks gaat voor een samenleving waarin samenredzaamheid het motto is. Wij laten niemand vallen, maar we nemen van niemand de verantwoordelijkheid voor het eigen leven over. Rechten en plichten houden elkaar in balans. Hulp is altijd beschikbaar, maar niet langer dan nodig. En die hulp komt niet per definitie van de overheid: in een samenleving kijken mensen naar elkaar om. Die hulp is ook niet per definitie gratis: een bijdrage naar draagkracht spreekt vanzelf. Wij geloven in de kracht van mensen en die willen we aanspreken. In Maastricht werken we dus aan noodzakelijke bescherming en steun, maar ook aan de net zo noodzakelijke zelfredzaamheid en zelforganisatie.

We zoeken allemaal naar een nieuwe invulling van vrijheid en verantwoordelijkheid; een vrijheid die de eigenheid van het individu respecteert, zonder door te schieten in egoïsme en hufterigheid ten koste van anderen. Een verantwoordelijkheid die we dragen voor onszelf, maar ook voor naasten. De overheid moet deze ontwikkelingen faciliteren en obstakels uit de weg ruimen. GroenLinks gelooft niet dat de participatiesamenleving de verzorgingsstaat kan vervangen. De overheid, en in toenemende mate de lokale overheid, zal er op moeten toezien dat iedereen kan blijven meedoen, ook als je door omstandigheden onder de armoedegrens terecht komt, arbeidsgehandicapt bent, slachtoffer bent van huiselijk geweld of de zorg hebt voor een chronisch ziek kind. Steeds meer mensen zien dat en vormen verbanden die de zelfredzaamheid ondersteunen en de sociale samenhang verbeteren: coöperaties die energie inkopen, broodfondsen bij arbeidsongeschiktheid, etc.. GroenLinks kiest om te delen: een solidaire samenleving waarin iedereen meedoet en mensen arbeid, zorg en vrije tijd ontspannen kunnen combineren.

GroenLinks kiest voor delen, met zeven speerpunten:

GroenLinks kiest voor durven

Wij kijken nieuwsgierig naar de mensen om ons heen, naar de wereld, naar de toekomst, en we pakken problemen aan met lef en optimisme.
Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in de samenleving, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welk kenmerk dan ook. Dat staat in het eerste artikel van onze Grondwet. Velen eisen die plaats met gemak op. Aan anderen wordt die niet volledig gegund, door vooroordelen en discriminatie. GroenLinks durft te vertrouwen op alle medeburgers. We willen mensen vertrouwen, net zoals hun eigen oplossingen en ideeën. Wij durven verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te leggen, ook als daar gemeentelijke middelen voor nodig zijn of wanneer we weten dat het niet altijd goed zal gaan.

Onze durf betekent ook dat wij met vertrouwen om ons heen kijken. De rest van de wereld is immers niet ver weg: mensen en spullen van overal ter wereld maken deel uit van het dagelijkse leven in Maastricht. We kunnen en willen niet meer zonder. Maastricht bestaat niet op een eiland: wij leven met onze directe buren in het Heuvelland, de Voerstreek, in Aken, Luik en Hasselt. Wij zijn verbonden met velen over de hele wereld. GroenLinks wil vooral de kansen zien die dat biedt en we zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden die we samen met de wereld om ons heen zullen ontdekken.

GroenLinks durft ook naar de toekomst te kijken. Onze visie richt zich op de lange termijn en biedt weerstand aan de waan van de dag. GroenLinks durft nieuwe paden te zoeken en staat open voor experimenten. We durven fouten te maken en deze toe te geven. GroenLinks staat voor een Maastricht waar mensen zich thuis voelen. Een stad voor de huidige én toekomstige generaties, voor oudgedienden én nieuwkomers, voor permanente én tijdelijke bewoners.

GroenLinks kiest voor durven, met zes speerpunten:

GroenLinks kiest voor duurzaam

Levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar.
Steeds meer mensen weten dat en komen in beweging. Er zijn steeds meer inwoners die willen vergroenen, bedrijven met groene producten, wetenschappers met groene ideeën en beleidsmakers met groene plannen.
Daarom kiest GroenLinks voor een aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huisvesting en water elkaar versterken. Wij gaan op zoek naar verbindingen hiertussen en we ruimen de hindernissen op voor samenwerking. En GroenLinks wil initiatieven van onderop volop ondersteunen.

De gemeente kan de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom veel slimmer benutten. Bijvoorbeeld door leegstaande (kantoor)panden creatief te gebruiken en gebouwen voor verschillende functies in te zetten. Wij streven naar een compacte stad waarin mensen wonen, werken en ontspannen in hun eigen buurt. Binnen de compacte stad kun je je gemakkelijk te voet en per fiets verplaatsen. Bebouwde kom en buitengebied willen we beter verbinden door het aanleggen van mooie fietsroutes. Zo kunnen we op de fiets en te voet meer genieten van het landschap en het groen ook echt beleven. Dit houdt de wijken levendig en energiezuinig.
 
Op initiatief van GroenLinks heeft Maastricht zich verplicht om als gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te zijn en als stad in 2030. De winst is enorm: vergroening zorgt voor een gezondere leefomgeving, trekt innovatieve bedrijven en schept werkgelegenheid, en maakt onze regio mooier en onze stad aantrekkelijker voor (nieuwe) bewoners en bezoekers.
 
GroenLinks kiest voor groene kwaliteit, met vier speerpunten: