Voor haar politieke activiteiten is GroenLinks Maastricht als stichting opgericht.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling: een ANBI.

Contactgegevens: 
Akersteenweg 198

6227AE Maastricht
fractiemaastricht@groenlinks.nl

 

KvK: 
75878828

Datum oprichting: 
17-09-2019

RSIN/fiscaal nummer: 
860431319

Doel van de stichting:
Het verlenen van ondersteuning op administratief, organisatorisch en bestuurlijk gebied d.m.v. het innen en beheren van giften en gelden alsmede het bevorderen van het werk van de fractie door ondersteuning van de organisatie en campagne.

Het beleidsplan
Zie onze standpunten waar ook een totaal verkiezingsprogramma staat dat inhoudelijk het beleidsplan is van de stichting.

Een paar hoofdpunten zijn:

  • We streven naar een groene stad.
  • We streven naar een sociale stad waar iedereen kan zijn wie zij of hij wil zijn.
  • We streven naar een open stad, waar je kunt zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig.
  • We streven naar een faciliterende overheid, die bestaanszekerheid biedt aan haar burgers. 

Bestuur
Voorzitter: Lex Vos
Penningmeester/secretaris: Harry Schouten
Bestuurslid: Thijs de Rijk

Het beloningsbeleid.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers geven we een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke eisen.

Personeel dat wordt aangesteld, zoals bijvoorbeeld een fractieondersteuner, wordt of via een zzp-contract opdrachten verleend of wordt aangesteld in loondienst. Er wordt dan een arbeidscontract opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Verslag van uitgevoerde activiteiten

  • Het bestuur komt tweemaal per jaar bij elkaar voor de bespreking van de jaarrekening en de begroting en inhoudelijke afstemming.
  • Er zijn overeenkomsten gemaakt met vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de fractie. 
  • In 2021 is de campagne ondersteund en de daarvoor beschikbare budgetten gereserveerd voor 2022.

Financiële verantwoording
De jaaroverzichten van 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn hieronder als download beschikbaar

BEKIJK JAAROVERZICHT 2019
Jaaroverzicht st fractieGL 2019.pdf

BEKIJK JAAROVERZICHT 2020
Jaaroverzicht_st_fractieGL_2020.pdf

BEKIJK JAAROVERZICHT 2021
Jaaroverzicht_st_fractieGL_2021.pdf

BEKIJK JAAROVERZICHT 2022
Jaaroverzicht_st_fractieGL_2022.pdf

BEKIJK JAAROVERZICHT 2023
Jaaroverzicht_st_fractieGL_2023.pdf