Coffeeshops aan de grens!

In december heeft de fractie een reactie naar burgemeester Leers gestuurd over zijn ideeën over het plaatsen van coffeeshops aan de grens.

Met belangstelling hebben wij de berichten in de media gevolgd over de ideeën van burgemeester Leers om coffeeshops te verplaatsen naar de grens.GroenLinks is het met hem eens dat de handel en het gebruik van drugs  teveel onrust en overlast voor onze bewoners veroorzaakt.  Het huidige coffeeshopbeleid biedt te weinig ruimte om effectieve oplossingen voor deze overlast te zoeken. Een nieuwe aanpak is nodig om de onwerkbare situatie voor zowel de gemeente, de politie als de coffeeshophouders op te lossen.Het huidige beleid waarin het gebruik van softdrugs gedoogd wordt maar de productie verboden is, zorgt voor criminele activiteiten waar veel geld mee te verdienen valt.De overlast die veroorzaakt wordt door de illegale handel in drugs maar ook door de aantrekkingskracht van de coffeeshops op veel buitenlanders lijkt niet te beteugelen.Het is lastig om een duidelijk onderscheid te maken tussen de criminele activiteiten en de legale situatie in en rond de coffeeshops. De politie besteedt veel tijd aan de bestrijding van overlast rond de coffeeshops maar het effect is voor de burger niet duidelijk.Een duidelijker beleid waarbij de teelt en de aanvoer van softdrugs voor de coffeeshops legaal wordt, is de oplossing om de criminele activiteiten rond softdrugs tegen te gaan. Als de teelt en handel gelegaliseerd worden is gaat de prijs omlaag en is de illegale handel niet meer aantrekkelijk. Een cruciale stap  om de illegale handel met alle criminele gevolgen het hoofd te bieden. Zo’n beleid heeft tot gevolg dat de politie meer  tijd krijgt voor het echte criminele werk. Het plan van burgemeetser Leers om de hennepteelt in handen van de overheid te leggen is een stap in de goede richting.

Zijn plan om een of meerdere wietzones aan de grens te maken kan GroenLinks gedeeltelijk steunen. Wij vinden het geen goede zaak dat hij geen onderscheid maakt tussen eigen Maastrichtse gebruikers en de bezoekers. Het gaat om twee verschillende groepen gebruikers die behoefte hebben aan verschillende gebruiksmogelijkheden.De grootste overlast in de stad wordt veroorzaakt door het grote aantal buitenlandse bezoekers die hier drugs komen kopen. Wietzones aan de grenzen kunnen deze bezoekers opvangen. Als zij niet meer naar de stad hoeven om hun wiet te kopen kan het aantal coffeeshops in de stad verminderen en daarmee de overlast. GroenLinks vindt dit plan de moeite waar om te onderzoeken.Er kleven echter grote risico’s aan de wietzones. De concentratie van coffeeshops trekt ook mensen met illegale praktijken aan waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gevaar zal nog versterkt worden door de afgelegen ligging waar de sociale controle ontbreekt. Het is dus noodzakelijk dat er op die wietzones een goede handhaving en controle ingevoerd wordt.

Een deel van de coffeeshops zal echter in de stad moeten kunnen blijven voor de Maastrichtenaren die regelmatig een joint willen roken. Een vergelijking met het café is hier op z’n plaats. Wij sturen onze burgers die alcohol willen drinken ook niet de stad uit.Het wietgebruik zeker onder jongeren is vrij algemeen te noemen. GroenLinks wilt die jongeren niet graag naar deze zones sturen waar ze meer kans lopen om met criminele figuren in aanraking te komen. Als er toch overlast rond de coffeeshops in de stad blijft bestaan kan als oplossing een pasjessysteem ingevoerd worden.

De plannen hebben kans van slagen als er een regionaal samenwerking is. De wietzones moeten daar aangelegd worden waar de meeste buitenlanders de grens over komen. De meest logische plekken zijn waarschijnlijk ten zuiden van Eijsden, noord west van Maastricht, ten oosten en zuiden van Heerlen. Dat dit op bezwaren van in de buurt wonende burgers stuit mag een serieus onderzoek naar de realisering van dit soort nieuwe ideeën niet in de weg staan. De negatieve reacties uit Eijsden waren te voorspellen omdat iedereen zijn/haar eigen straatje schoon wil houden. Maar ook in Eijsden kan men de ogen niet sluiten voor de problemen die het huidige drugsbeleid met zich meebrengt . Problemen die zich echt niet alleen in Maastricht voordoen maar zeker ook in en rond Eijsden zelf.Al met al is het volgens GroenLinks de moeite waar om de ideeën serieus uit te werken. Wij verwachten dan ook niet dat de burgemeester dit alleen maar ziet als een speldenprik richting minister Donner want dat zouden wij een gemiste kans vinden. Hij verdient de steun van de hele regio om mee te denken aan een oplossing voor een regionaal probleem.

Marleen Thissen