Onze motie, waarin het college van B en W werd opgeroepen om zo spoedig mogelijk een Maastrichtse samenhangende visie te ontwikkelen op het gebied van Cultuur werd unaniem aangenomen.

Op dinsdag 7 mei j.l. dienden we een motie in met de titel: "Evaluatie innovatieagenda cultuur" in. Na flink wat overleg met de verschillende partijen en een uitstel van behandeling op de vergadering van 16 april is de motie met 35 stemmen (er waren 4 raadsleden afwezig) unaniem aangenomen.

Het begon allemaal met het veldonderzoek dat Lex Vos, burgerraadslid en Hans Passenier, raadslid, samen uitvoerden. In gesprekken met veel verschillende culturele instellingen werd de behoefte benoemd om een echte Maastrichtse visie op het gebied van Cultuur te hebben. Nu zijn er wel stukken die zich vooral richten op de landelijke cultuurplanperiode, maar er wordt in het veld geen samenhangend beleid ervaren waarbinnen de mooie initiatieven die worden genomen kunnen landen.

In de stadsronde rond cultuurparticipatie in januari bleek dat we allerlei losse onderdelen met elkaar bespraken en vaststelden, terwijl we geen overkoepelend kader hebben anders dan de visie in het licht van de landelijke subsidies. Landelijke subsidie is een belangrije geldstroom, maar inhoudelijk willen we Maastricht als 2de culturele hotspot verder ontwikkelen. 

De evaluatie innovatieagenda cultuur gaf de trigger, omdat we het als basis voor een te ontwikkelen visie nog verder uitgewerkt willen zien. Vooral de reflectie op de behaalde doelen en de feitelijke kostenverantwoording. Er is 1 miljoen euro uitgegeven aan allerlei projecten en activiteiten met als doel om te bepalen hoe dit leidt tot verankering van innovatie in het cultuurbeleid. Maar uit de geleverde evaluatie is dat niet duidelijk.

Het culturele veld heeft in de afgelopen jaren geleden onder bezuiniging en kaalslag. De samenhang die leek te ontstaan is niet verder opgebouwd vanaf 2014. Daarom hebben we als GroenLinks ons als doel gesteld de Maastrichtse Cultuur in de komende periode verder te ondersteunen en te ontwikkelen. Vandaar onze oproep aan het college:

 • Een aanvullende evaluatie innovatieagenda te maken met meetbare resultaten en een financiële onderbouwing.
 • Spoedig, nog vóór de zomer, een breed, sector-overschrijdend stadsbreed gesprek met zoveel mogelijk actoren te voeren over een Maastrichtse cultuurvisie, gevolgd door meerdere gesprekken (En en NL) bijvoorbeeld in samenwerking en in de marges van Parcours en Pas festival. Samen met de raad de uitwerking vorm te geven. De conclusies van deze stadsgesprekken een nieuw fundament te laten zijn van een uit te werken stadsvisie op cultuur.
 • Vervolgens een cultuurvisie Maastricht te formuleren uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 op grond waarvan onderdelen als cultuurparticipatie, de mogelijkheden van verzelfstandiging van cultuurinstellingen en andere zaken die de cultuur in Maastricht betreffen vervolgens vormgegeven worden;

De voorlopige conclusies uit ons veldonderzoek zijn:

 1. Er is behoefte aan een Maastrichtse Infra Struktuur (MIS): verbind Amateurkunst, (Voor)opleiding met het beroepsveld en faciliteer dit.
 2. Het is nodig om de samenwerking tussen Kunst en Cultuur enerzijds en Onderwijs, Welzijn, Zorg en Regio anderzijds te stimuleren. Educatie, participatie, productie en vooral integraal denken kunnen zo bevorderd worden.
 3. Het Kultureel Overleg Maastricht (KOM) is weer geactiveerd; de gemeente zou dit kunnen faciliteren o.a. door ook een integrale cultuurmarketing eraan te verbinden
 4. Het subsidietraject van de gemeente is ondoorzichtig; aanpassing aan de structuur van de publieke fondsen is wenselijk.
 5. Cultuurmakers en zeker onorthodoxe, vernieuwende kunstenaars kunnen de huurprijzen op de Maastrichtse woningmarkt niet betalen. Uitbreiding van het aantal woon- en/of atelierruimtes voor betaalbare prijzen (tot 300€, zoals in Arnhem) is een basisbehoefte voor kunstenaars.
 6. Broedplaatsen zijn essentieel voor vernieuwing en dynamiek in de cultuur. Het is belangrijk, deze structureel te faciliteren.
 7. Cultuurinstellingen hebben vrijheid nodig om zich verder te ontwikkelen. Geef ze deze vrijheid, door ze op afstand te plaatsen en geef ze een risicobudget mee; zonder risico is er geen ontwikkeling en een cultureel budget zal per definitie niet altijd sluitend zijn.
 8. Maak de cultuurmakers zichtbaar in de stad, letterlijk en figuurlijk! We kunnen trots zijn op deze diversiteit, maar laat die ook zien door wegwijzers, wederzijdse vermelding op de agenda’s, reclamespots…
 9. Faciliteer samenwerking, ook regionaal en euregionaal.
 10. Als cultuur werkelijk zo belangrijk is en een van de pijlers van het merk Maastricht, dan is het nodig dit te faciliteren en erop te investeren.