Leefbaarheid in de stad steeds meer onder druk komt te staan door autoverkeer, dit terwijl er tegelijkertijd steeds meer fiets- en voetgangersverkeer is in Maastricht. We zagen dan ook dat in 2022 er een duidelijke stijging was van het aantal ernstige ongevallen met fietsers. 

Verkeersministers en andere deskundigen en vertegenwoordigers uit 140 landen hebben in Zweden in 2020 de Stockholm Declaration ondertekend. Daarmee verklaarden zij voor de invoering van een snelheidslimiet van 30 km/uur in bebouwde gebieden te zijn. Het is dan ook te zien dat het verlagen van de maximumsnelheid een significante invloed heeft op verkeersveiligheid. In Helsinki bijvoorbeeld, waar er sinds 2019 geen verkeersdoden zijn gevallen onder fietsers en voetgangers. Naast verkeersveiligheid levert de verlaging van 50km/uur naar 30 km/uur een geluidsreducering van 3 dB op (dit is een halvering van volume). 

De motie van GroenLinks roept op tot een onderzoek om te kijken of het mogelijk is een 30km-norm ook in Maastricht mogelijk te maken. Wij zijn dan ook verheugd dat deze motie is aangenomen door de raad.