Dinsdag nacht, in een zeer late raadszitting, werd met algemene stemmen een motie aangenomen, die de verontrusting van de gemeenteraad uitdrukt over de gang van zaken bij LVO m.b.t. de verlenging van de aanstelling van bestuurder A.Postema.

LVO heeft de stad in de steek gelaten: zo begon ik mijn bijdrage op 28 augustus jl. toen we in een informatieronde spraken over het Masterpan LVO, dat sinds begin 2017 in overleg tussen LVO en de gemeente is opgesteld. Eerst waren er de perikelen rond het OOM en daarna het VMBO debacle, waarbij de leerlingen de dupe werden van falen van de school.

We bespraken die avond het masterplan, haalden commentaar op en er was veel instemming voor de richting van het plan: twee brede scholengemeenschappen van VMBO t/m VWO; één aan de oostkant van de stad, één aan de westkant. Daarnaast de Bernard Lievegoed Vrije School, ook breed, en het speciaal onderwijs.

De Raad zag er positieve elementen in en besloot tot het instellen van een werkgroep, die eventuele besluitvorming, waartoe de Raad bevoegd is, voor te bereiden. Die werkgroep is sindsdien van start gegaan. Ondergetekende is er voorzitter van.

En voor de duidelijkheid: GroenLinks gaf geen carte blanche, immers er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Al de informatie die de werkgroep het komende half jaar zou gaan verzamelen, bindt niemand. Iedere partij kan op basis van de verzamelde info nog zijn eigen afweging maken, alle onderdelen van het plan, dus ook de betrouwbaarheid van LVO en het draagvlak, dat LVO voor de plannen binnen zijn gelederen bij ouders, leerlingen, docenten heeft weten te verwerven; maar natuurlijk ook de reactie op de onderzoeken die voor het najaar en start 2019 zijn aangekondigd, kunnen in de afwegingen worden meegenomen.

En toen lag er in reactie op een stuk in de Volkskrant ineens een motie om de ontwikkeling van het Masterplan on hold te zetten. De motie kwam voort uit irritatie en boosheid over de onrust en wanorde die nog steeds op de scholen heerst. En over het onbegrijpelijke besluit van de Raad van Toezicht LVO, om de aanstelling van de eindverantwoordelijke bestuurder A. Postema, met twee jaar te verlengen. Over dat laatste hebben we een motie ingediend die op raadsbrede steun kon rekenen. En hoewel dus die boosheid en irritatie volkomen begrijpelijk zijn wilde GroenLinks het idee om het Masterplan on hold te zetten niet steunen.

Want wat zouden de gevolgen zijn:

  • Dan stopt het medezeggenschapstraject
  • Dan wordt de periode van grote onzekerheid met tenminste een jaar verlengd
  • Dan kan er niet met een stip op de horizon voorlichting voor het nieuwe schooljaar worden voorbereid
  • Dan stopt het denken over een andere, betere structuur van bestuur in LVO; een structuur waarbij de scholen hun zeggenschap terugkrijgen en een eigen, eindverantwoordelijke rector hebben. Want dat willen we natuurlijk!
  • Dan moet gestopt worden met de werving van een nieuwe directeur voor het VMBO
  • Dan kunnen plannen om al komend schooljaar vmbo-instroom te laten plaatsvinden op west geen doorgang vinden
  • Dan stokt het gesprek over een eventuele fusie van Maartens en Porta, of alternatieven daarvoor
  • Dan stokt dus ook het gesprek over de mogelijkheden van profileringen in bovenbouw VWO (TTO, Econasium etc.)
  • Dan vertraagt de inrichting van brede scholengemeenschappen die moeten gaan bijdragen aan de bestrijding van de segregatie in de stad.

 

Voor GroenLinks telt, dat wij goed onderwijs in de stad nodig hebben met kansen voor kinderen en keuze voor ouders. Wij willen dat de huidige crisis zo kort mogelijk duurt en dat we niet uiteindelijk de leerlingen nog een keer de dupe laten worden. Voor ons geldt vooral dat wij het VMBO-team, dat nu zo gedemotiveerd in de touwen hangt, en de VMBO-leerlingen en al die andere leerlingen en ouders een beetje hoop en perspectief willen geven. En hen willen laten weten dat hun inspanningen en geworstel wordt gewaardeerd. En dat kan door bij te dragen aan de broodnodige stip op de horizon.

Echt: het zal niet makkelijk worden maar als er een geitenpaadje is om uit dit diepe dal te komen, dan moet de Raad op dat pad meewandelen.

De tekst van de met algemene stemmen aangenomen motie vind je onder deze tekst.