Overwegingen van GroenLinks Maastricht bij de "spionage-affaire"

Dat was wat de afgelopen weken: een aanhoudende stroom van berichten in de krant over intimidatie, integriteitsonderzoeken en zelfs de inschakeling van een recherchebureau aan de ene kant. En aan de andere kant aarzelend en heel erg gefragmenteerd informatie van de kant van het College van B&W.

Op dinsdag- en woensdagavond 12 en 13 februari kwam eindelijk de gehele raad bijeen om de versie van het College te horen en daar kritische vragen over te formuleren. Totaal 12 uur debat is er volledig openbaar en transparant aan besteed. Misschien hebben jullie delen op de livestream bekeken.

Tevoren hebben we als fractie alle informatie bekeken en geconstateerd dat het eerste commentaar van de Limburger zo gek niet was: bonden, OR en GO verzetten zich tegen de oprichting van een Shared Service Center en zetten daar vol op in. Tegelijk is het College belast met de opdracht van de Raad (2014 in de Gemeenteraad aangenomen en in 2017 nog eens bevestigd) om een dergelijk Center van de grond te tillen. Het conflict daarover is over en weer geëscaleerd. Met als gevolg: het opzeggen van vertrouwen in de werkgever, staking van alle overleg, concept-notulen die een eigen leven gaan leiden, een formele integriteitsmelding, een onderzoek daarnaar waarin het recherchebureau is ingeschakeld. En gelukkig in december: de-escalatie van de kant van het College nadat het juridisch was teruggefloten, en de inzet van Emiel Roemer als verkenner om de zaak weer vlot te trekken, met vooralsnog over een weer een positieve grondhouding als gevolg.

Voor ons stond en staat voorop dat vakbondskaderleden hun werk in alle vrijheid moeten kunnen doen en dat daarbij iedere dreiging van ontslag van vakbondskaderleden uit den boze is. Er was ons dus alles aan gelegen om te zien of daarvan sprake is geweest. De toelichting van het College, met name van wethouder Aarts, overtuigde ons dat daarvan echt geen sprake is geweest.

Natuurlijk begrijpen we wel heel goed dat de vertrouwelijke concept-notulen die door de organisatie rondgingen, tot schrik hebben geleid en dat, zeker toen het onderzoek naar de bron van verspreiding zover ging dat mailboxen werden ingezien, gevoelens van onveiligheid zijn ontstaan.

We hebben geconcludeerd dat de toelichting van het College ons beeld van over en weer escalatie steeds meer heeft bevestigd. Bovendien hebben we geen bewijzen gevonden dat het College niet te goeder trouw en zo goed mogelijk binnen de geldende regels heeft gewerkt. Wel werd duidelijk dat de regelgeving in enkele gevallen te vaag of niet toereikend was, bijvoorbeeld in het geval van de procedure rond integriteitsmeldingen. Het College heeft toegezegd die op korte termijn, en in overleg met het personeel, te herstellen.

Alles overziend had het geen zin om schuldigen aan één kant aan te wijzen, en al zeker niet om koppen te laten rollen. Het beeld waarvan wij ons aanvankelijk doodschrokken, bleek bij nadere bestudering en toelichting zeer veel genuanceerder te liggen.

Natuurlijk moet het College wel snel, doortastend en voortvarend werken aan herstel van vertrouwen, en moet gebouwd worden aan een mooie, veilige toekomstbestendige organisatie die de burgers van Maastricht zo goed mogelijk kan dienen. Daarom hebben we de motie die door de SP was ingediend gesteund en tegen de moties van wantrouwen, afkeuring en genoegdoening gestemd.

Marlise Korsten

Fractievoorzitter GroenLinks

Gemeenteraad Maastricht