Samenvatting van de Raadsvergadering van februari 2005

Een bijeenkomst waarin drie initiatiefvoorstellen worden besproken. De overige agendapunten voor deze vergadering blijken bij de bespreking in de diverse raadscommissies reeds tot overeenstemming te hebben geleid waardoor burgemeester Leers de onderwerpen simpel kan afhameren: “Aldus Besloten”.

Zorgen om zondagsrust?
Ook de Verordening Winkeltijden Maastricht waarin voor 2005 12 zon- en feestdagen als koop’zondag’ worden aangemerkt, wordt afgehamerd. Het CDA had bij monde van de heer Gorren in de commissie nog kenbaar gemaakt zeer grote principiële bezwaren te hebben tegen koopzondagen. Ten tijde van de raadsvergadering stonden alle neuzen van het CDA echter weer allemaal in dezelfde vertrouwde richting. We zijn niet anders gewend. Ook de fractie van GroenLinks heeft in meerderheid geen principiële bezwaren tegen 12 extra koopzondagen (dat zijn er 4 meer dan voorheen). Ze leggen weliswaar een druk op de kleinere winkels maar de extra koopdagen zijn erg belangrijk voor de stad als regionaal koopcentrum. De effecten van de Verordening worden dit jaar geëvalueerd om daarna e.e.a. vast te leggen in een convenant met de betrokken detailhandel in de stad.

Financiële zorgen om sportverenigingen
De fractie van Stadsbelangen Maastricht dient een voorstel in waarin ze het college opdraagt nader onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van het invoeren van een aantal landelijke regels die o.a. gaan gelden voor sportaccommodaties, waaronder kantines. De partij maakt zich zorgen over de financiële gezondheid van sportclubs omdat deze het nu al voor een deel moeilijk hebben.

Een meerderheid van de raad inclusief de fractie van GroenLinks vindt het voorstel echter overbodig (te voorbarig) en het ook geen goed signaal naar de verenigingen aangezien de indruk gewekt kan worden dat de gemeente bij een geconstateerde financiële nood wel zal inspringen om die met extra steun weer op te lossen. Het college geeft bij monde van sportwethouder Hoogma aan dat ze de zorgen wel deelt en hoopt dat het nog door de gemeente vast te stellen accommodatiebeleid oplossingen zal bieden voor het verbeteren van de (financiële) gezondheid van diverse verenigingen.

Zorgen om de Digitale Dienstverlening
De partij van de Arbeid ligt wakker als het gaat om de manier waarop de gemeente haar burgers op dit moment digitaal bedient. Een Audit wijst uit dat het vergeleken met andere steden veel beter kan en naar de mening van PvdA - gelet op de maatschappelijke betekenis van het ICT- ook veel beter moet. Een motie , sluitstuk van een uitvoerige analyse van de Maastrichtse situatie, draagt het college op om nog voor de zomer met een gedegen analyse te komen, een meer concreet plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van concrete doelen en op korte termijn de gemeentelijke website te verbeteren. De motie wordt raadsbreed ondersteund inclusief Groen Links waarbij wel wordt aangetekend dat het onderwerp wel degelijk een aantal keren op de commissieagenda heeft gestaan met afspraken over het realiseren van 16 concrete doelen voor dit jaar. De dienstdoende wethouder (Jacobs, door ziekte afwezig) wordt opgeroepen er vanaf nu ‘bovenop te gaan zitten’.

Zorgen om kerkgebouwen
Een al even sympathiek voorstel dat wordt ingediend door de fracties van CDA en de PvdA waarin het behoud van de Lambertuskerk als plek voor het houden van erediensten min of meer centraal staat. Het voorstel roep het college op om met kerkbesturen en Bisdom te gaan praten over een aantal noodlijdende parochies die moeite hebben met het beheer en onderhoud van hun kerkgebouwen. Idee is om te streven naar sanering van een aantal kerkgebouwen zodat op die plaatsen ruimte ontstaat voor woningbouw. Met de exploitatie opbrengsten van deze kunnen parochies hun voordeel doen en onderhoud gepleegd een aantal markante kerkgebouwen waaronder de Lambertuskerk. Het is met name de koppeling die gelegd wordt met deze monumentale kerk die de motie doet sneuvelen (uiteindelijk niet wordt ingediend). Reeds in de commissie wordt namelijk duidelijk dat een meerderheid van de raad het idee achter de motie steunt, maar dat de initiatieven die nu lopen voor de herbestemming van de Lambertuskerk niet gefrustreerd mogen worden. Daar naast heeft het Bisdom duidelijk aangegeven de Lambertuskerk niet meer te willen/kunnen gebruiken voor het houden van erediensten. Met de toezegging van GroenLinks-wethouder Hazeu dat het college gemeentebreed de (exploitatie-)problemen rondom kerkgebouwen gaat bespreken wordt de motie uiteindelijk niet ingediend.