N.a.v. Artikel NRC: "Arme werkenden staan niet op de radar"

Geacht college,

 

De laatste dagen lazen we in verschillende media (zoals de NRC [1]) over een groeiend aantal werkenden die in armoede leven. Deze meer dan 300.000 werkende Nederlanders wonen vooral in de (grotere) steden. Het baart GroenLinks zorgen dat het NRC vermeldt dat gemeenten deze groep onvoldoende in het vizier hebben om effectief de armoede te kunnen verminderen.

 

ZZP-ers, alleenstaanden (met kinderen) en Nederlanders met een migratieachtergrond zijn binnen de groep werkende armen oververtegenwoordigd. En ook de groep mensen met een arbeidsbeperking kan worden toegevoegd, omdat zij vaak minder uren werken en tegen minimumlooon.
 

Onze fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. We pleiten voor meer aandacht voor deze groep omdat voor ons geldt: 'meedoen moet lonen'.

Daarom de volgende vragen:

 

  1. Is het college op de hoogte van de berichtgeving over armoede onder werkenden in Nederland? Kan het college aangeven hoe groot deze groep in Maastricht is en welke groepen daarbinnen oververtegenwoordigd zijn?

 

  1. Maakt de gemeente Maastricht speciaal beleid voor het verminderen van armoede onder werkenden? Zo ja, aan wat voor soort initiatieven mogen we denken?

 

  1. Ziet het college bijvoorbeeld meer mogelijkheden om armoede onder werkende Maastrichtenaren te verminderen door bijvoorbeeld de Meedoenregelingen uit te breiden of de toegang tot de schuldhulpverlening voor zzp’ers verder te vergroten?

 

  1. Ziet het college meer mogelijkheden om contact te leggen met werkgevers, vakbonden en clubs van zzp’ers om arme werkenden beter te bereiken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Is het college bereid om werkbare initiatieven en inzichten uit andere gemeenten die specifiek aandacht hebben voor werkende armen mee te nemen in de vorming van een nieuw bestaanszekerheidbeleid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Ziet het college mogelijkheden om specifieke aandacht en een gerichtere benadering voor zzp’ers, alleenstaanden (met of zonder kinderen), mensen met een migratieachtergrond en werkenden met een arbeidsbeperking mee te nemen in de vorming van een nieuw bestaanszekerheidbeleid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
     

Namens de GroenLinks fractie,

 

Menno Janssen
Raadslid

 

[1]Artikel NRC: Arme werkenden staan niet op de radar https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/02/arme-werkenden-staan-niet-op-de-ra…