Afgelopen dinsdag is een nieuw plan voor de huisvesting voor ons basisonderwijs vastgesteld.

Hierin wordt besloten welke scholen gerenoveerd gaan worden en waar de Gemeente voor nieuwbouw gaat zorgen. In coalitieonderhandelingen was afgesproken dat hiervoor geld zou worden vrijgemaakt en dat is gelukt: er is voor deze nieuwbouw ongeveer €47 miljoen gereserveerd voor de komende periode (tot 2036).

Belangrijk uitgangpunt bij het plan is dat we brede scholen maken; kindcentra waarbij kinderopvang, basisschool en naschoolse opvang gezamenlijk gehuisvest zijn; en waarbij plaats is voor de kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Inclusieve scholen, zogezegd. Dat juichen we als GroenLinks van harte toe.

Het plan zag er evenwichtig uit, qua spreiding over de stad. Met één uitzondering: Wyck. Daar was het niet gelukt een goede locatie te vinden voor de plannen die in Wyck al langer gemaakt worden. Kinderopvang Samen Spelen heeft samenwerking gezocht met het basisonderwijs en met Kinderbehandelcentrum Grummelkes (Radar). Samen willen ze graag een inclusief Kindcentrum in Wyck. Dit initiatief vindt veel steun en terecht. Her enige gebouw dat nu nog in aanmerking komt is het Kumulusgebouw (Sint Maartenspoort2) en vanuit de Raad is er middels twee moties (PvdA en CDA) zeer sterk op aangedrongen om dit gebouw inderdaad deze bestemming te geven en dat dus in het herbestemmingsonderzoek mee te nemen.

Van GroenLinks uit heb ik daarnaast sterk gepleit voor bouwen op de strengste duurzaamheids normen (Energie Neutrale Gebouwen). De Gemeente kan dat niet helemaal zelf financieren omdat de huidige financiering die de Gemeente ontvangt nog gebaseerd is op het lagere duurzaamheidsniveau. We moeten dus op zoek naar extra financiers die het resterende bedrag bij kunnen leggen. Als we dat niet doen en op het lagere niveau gaan bouwen, bestaat een risico dat je na een paar jaar weer moet verbouwen en dan tegen veel hogere kosten!

Mijn motie bepleitte in ieder geval bij de eerste twee projecten (nieuwbouw JF Kennedy en Emile Wesley en de nieuwbouw op de Groene Loper) meteen het hoogste niveau uit te werken en extra geld te gaan zoeken. De wethouder heeft dat toegezegd en komt bij de Raad terug als dat niet mocht gaan lukken. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen met 26 voor- 7 tegen (PvdA, PVV, Groep Gunther en PVM).

 

Marlise Korsten