De binnenstad is nog nooit zo druk geweest. Mensen komen om te winkelen, te recreëren en om uit te gaan. De aantrekkingskracht van de stad is groot, maar ook de grote aantallen evenementen – van sport en muziek tot culinair- missen hun uitwerking niet. De binnenstad is daardoor een belangrijke economische motor voor de gehele stad. Maar andere functies van de stad, vooral de woon- en leeffuncties, zijn daardoor gemarginaliseerd. Het toerisme floreert juist dankzij de authenticiteit van een levende binnenstad. We moeten daarom op zoek naar een vorm waarin we beide in samenhang in stand houden.

GroenLinks houdt onverkort vast aan de 60-dagen norm voor evenementen op pleinen, waarbij ruimte voor vernieuwing noodzakelijk is. Indien André Rieu, die we erkentelijk zijn als groots ambassadeur voor onze stad, in de toekomst zijn viool aan de wilgen hangt, zal bij gebreke aan een vergelijkbaar alternatief sterk worden overwogen de dagennorm voor het Vrijthof terug te brengen naar 50 dagen per jaar.

GroenLinks wil een gevarieerd winkelaanbod met meer ruimte voor vernieuwende en creatieve ondernemers en een hernieuwd evenwicht met de grote ketens die het straatbeeld nu vaak domineren. Idealiter is in de wijken voldoende en diverse middenstand aanwezig voor de inwoners. Dit is geen doel op zich maar draagt wel bij aan het buurtgevoel en zorgt voor sociale interactie en cohesie.

GroenLinks vindt dat:

 

 • leegstaande winkelpanden meer moeten worden ingezet voor tijdelijke concepten of pop-up stores;
 • de gemeente een visie moet ontwikkelen waarbij lokale, vernieuwende of echt ambachtelijke winkels voldoende ruimte en kansen krijgen zich te ontwikkelen;
 • samenwerking door de gemeente met onderwijsinstellingen en creatieve industrie vergroot moet worden;
 • de gemeente bedrijvigheid die aansluit bij de beroepsbevolking van de stad moet stimuleren. We denken daarbij euregionaal, zoals bij de buurderij in het Jekerdal, waar producten uit de hele regio worden verkocht;
 • met het broedplaatsenbeleid moet bedrijvigheid aangejaagd worden in sectoren die verbonden zijn met de kwaliteiten van de stad zoals de maakindustrie en design;
 • de stad divers en levendig moet zijn, waar werken en wonen elkaar versterken, juist ook in de buurten.

GroenLinks houdt vast op uitzonderingen op de koopzondagen, zoals bijvoorbeeld Tweede Kerstdag. Deze willen we handhaven als rustdag voor onze inwoners en het winkelpersoneel.

De gemeente versnelt de verdere ontwikkeling van het huidige stadsdistributiesysteem. In onze binnenstad zijn de fysieke limieten bereikt. We moeten een omslag maken van groei in volume naar groei in kwaliteit. Goederenvervoer is nu een bonte stoet van ongecoördineerde vervoerders en vervoerssystemen. Dat kunnen we ons in de binnenstad niet langer permitteren.

GroenLinks wil dat:

 • de gemeente inzet op emissievrije stadsdistributie in 2025. MaastrichtBereikbaar ontwikkelt daartoe een programma;
 • ondernemers die toch incidenteel gemotoriseerde toegang tot de binnenstad nodig hebben omdat ze door beperkte financiële middelen niet beschikken over een alternatief, met een laagdrempelig vergunningensysteem worden gefaciliteerd;
 • waar mogelijk en realistisch grote en vervuilende industrieën, die ingesloten raken binnen de groeiende stad, naar de daarvoor bedoelde bedrijventerreinen, zoals Beatrixhaven of Chemelot, worden verplaatst.
 • ondernemers die energie willen besparen, ondersteuning moeten krijgen met kennis en bij de vergunningverlening. Ook zonder geld kunnen we een duwtje in de rug geven;
 • deuren  van winkels en horeca niet onnodig open staan en daarmee voorkomen we onnodig energieverbruik;
 • terrasverwarming wordt ontmoedigd en uiterlijk in 2022 niet langer toegestaan;
 • bedrijven die nieuwe technieken voor o.a. opwekking en opslag van duurzame energie of bijvoorbeeld innovaties voor zuinige verlichting willen uittesten, worden gefaciliteerd.

Maastricht doet het goed op het gebied van afvalscheiding van huishoudelijk afval. De ambitie van de gemeente om in 2030 afvalloos te zijn, wordt door GroenLinks nog steeds onderschreven. Toch moeten we daar nog stappen zetten om ook echt tot een afvalvrije stad te komen. Daar waar alternatieven bestaan die de noodzaak tot verwerking van afval kunnen voorkomen, worden stimuleringsregelingen overwogen.

GroenLinks vindt dat:

 • afvalinzameling bij flatgebouwen beter moeten worden uitgevoerd door onder meer inzet van afvalcoaches maar ook toezicht en handhaving;
 • het voor burgers nog beter zichtbaar moet worden dat afval scheiden vooral ook tot minder kosten leidt;
 • de milieuperrons voor alle burgers goed bereikbaar moeten zijn en schoon moeten zijn;
 • bij het ophalen van bedrijfsafval in de binnenstad veel logistieke winst te halen is;
 • bij de scheidingsstations ook een upcyclestation moet komen;
 • met ondernemers het gesprek aangegaan moet worden hoe hun afval beperkt kan worden.

 

Maastricht gaat de strijd aan met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon. De gemeente is weliswaar verantwoordelijk voor de openbare ruimte, maar GroenLinks wil ook dat inwoners zich meer zelf verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van hun omgeving: de gemeente, dat zijn we immers ook allemaal samen.

GroenLinks wil dat:

 • contracten met verenigingen en scholen worden gesloten om tegen een vergoeding hun eigen buurt vrij van zwerfafval te houden;
 • momenten zoals Nieuwjaarsvegen, NLdoet en de landelijke Opschoondag benut worden om bewoners te stimuleren hun eigen straat en stoep schoon te maken;
 • bij het Schone-Maasproject ook (Euregionale) samenwerking met omliggende gemeentes wordt gezocht.

 

De kwaliteit van het rivierwater dat zijn weg vindt door onze stad is ondermaats en in bepaalde gevallen zelfs slecht. Je hoeft niet ver te kijken vanaf de rivierbeddingen om plastic en ander afval voorbij te zien drijven op weg naar de plastic soep in de oceanen. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook wij krijgen kankerverwekkende microplastics binnen door opname in de voedselketen. Het vervuilde rivierwater is in de meeste gevallen afkomstig van onze Belgische buren stroomopwaarts. De gemeente gaat daarom samen met het Waterschap Limburg het gesprek aan met de Belgische grensgemeenten, te beginnen met die langs de Jeker, om hen ertoe te bewegen een actieplan op te stellen voor een schonere rivier. Uiterlijk in 2022 vindt in Maastricht een congres plaats van alle langs de Maas gelegen overheden, dat een vergaande vermindering van vervuiling van de Maas binnen vijf jaar tot doel heeft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustainable entrepreneurship & development

GroenLinks simulates the green economy. We stand for the transition to a circular economy, where we save raw materials and recycle. Maastricht cannot do this alone: cooperation with other municipalities, governments, civilians, institutions and firms is necessary. GroenLinks chooses to stimulate sustainable entrepreneurs.

The inner city has never been as busy at is now. People come to shop, to relax and to go out. The appeal of the city is big, but so is the number of events – from sports and music to culinary. The inner city is therefore an important economical factor for the whole city. Other functions of the city, especially the living functions, marginalized due to this. Tourism is flourishing thanks to the authenticity of the vivid inner-city. Therefore, we need to look for a way where both are kept intact in cohesion.

GroenLinks holds on to the 60-day norm for events on squares, where room for renewal is necessary

GroenLinks wants a varied range of shops with more space for renewing and creative entrepreneurs and a new balance with the big chains that often dominate the street image currently. Ideally there is  a sufficient and diverse amount of middle class. This is no goal on its own but does contribute to a cohesive neighbourhood feeling and results in social interaction.

GroenLinks believes:

 • vacant shopping buildings need to be used for temporary concepts or pop-up stores;
 • the municipality should develop a vision where local, renewing or real authentic stores get a sufficient amount of room and chances to develop;
 • cooperation by the municipality with educational institutions and creative industry should be expanded;
 • the municipality should stimulate activity that connects to the working population of the city. We do this in the light of an EU regional way, like with Jekerdal, where products from the whole region are being sold;
 • activity should be stimulated in sectors that are connected to the qualities of the city with the breeding places policy, like design;
 • the city should be diverse and vivid, where living and working strengthen each other, especially in the neighbourhoods.

GroenLinks holds on to exemptions of Sunday shopping, like for example on the second day of Christmas. We want to keep this as a resting day for our inhabitants and the staff.

The municipality fastens further developments of the current distribution system of the city city distribution system. Physical limits have been met in our inner city. We need to make a turn towards growth in quality and not in volume. Freight transport is now a chaotic happening with uncoordinated transport systems. We can no longer have this in the inner-city.

GroenLinks wants:

 • the municipality to stand for an emission-free city distribution in 2025. ‘MaastrichtBereikbaar’ develops a program towards that;
 • entrepreneurs that need access to the inner-city because they have no alternative due to limited financial means, to be facilitated with an accessible permit system;
 • if possible and realistic, big and polluting industry’s, that are getting closed in within the growing city, to move towards the industrial sites, like Beatrixhaven or Chemelot;
 • entrepreneurs that want to save energy, to be provided for with support consisting of knowledge and help on how to get licensing. We can also help without money;
 • doors of stores, café’s and restaurants not to be open if it is not necessary so that unnecessary energy consumption can be prevented;
 • terrace heating to be demoralized and not permitted anymore after 2022;
 • facilitation for companies that want to test out new techniques e.g. generating and storing sustainable energy or innovations for efficient energy.

Maastricht is thriving when it comes to waste separation and household waste. The ambition of the municipality to become waste-free in 2030, is still being emphasized by GroenLinks. This does not mean that there are no steps left to be made in order to reach this goal. Wherever possible, forms of waste processing are avoided and incentive schemes can be considered.

GroenLinks believes that:

 • waste collection should be better regulated and executed when it comes to apartment buildings by using waste caches and also supervision and enforcement;
 • it should be even clearer for residents to see that separating waste leads to less costs;
 • the separation-stations should be easily accessible and clean for residents;
 • there lays great logistical profit in the collecting of industrial waste in the inner-city;
 • there should also be an upcycle station at the separation-stations;
 • there should be meetings with entrepreneurs on how they can limit their waste.

Maastricht fights against littering. Together with the residents, we keep our municipality clean. Although the municipality is responsible for the public space, GroenLinks also wants residents to feel more responsible towards keeping their environment clean: after all, we all belong to the municipality..

GroenLinks wants:

 • contracts to be made with associations and school  to keep their own neighbourhood litter-free in exchange for a compensation;
 • moments like ‘Nieuwjaarsvegen’, ‘NLdoet’ and the national ‘Opschoondag’ to be used to stimulate residents to keep their own street clean;
 • there to be (EUregional) cooperation at the ‘Schone-Maasproject’ too with surrounding municipalities.

The quality of the river water that finds its way through the city is below par and in some cases even worse. You do not have to look far from the river beds to see plastic and other waste floating by on its way to the ocean. This is not only bad for nature but will also generate carcinogenic micro plastics within the food chain due to absorption. The contaminated river water originates in most cases from our Belgian neighbours upstream. The municipality, together with the Water Board of Limburg, therefore enters into the dialogue with the Belgian border municipalities, starting with the one along the Jeker, in order to stimulate them to draw up an action plan for a cleaner river. At the latest in 2022, a congress will take place in Maastricht consisting of all authorities along the Maas, which aims to reduce the pollution of the Maas within five years.