De wereld stopt niet bij de gemeentegrens van Maastricht. Wij dragen ons steentje bij aan een eerlijke en duurzame wereld! Maastricht ontvangt studenten en werknemers uit de hele wereld en bieden vluchtelingen hier een nieuw thuis. Het is belangrijk dat onze burgers weten wat de rol van onze stad kan zijn en dat de steun die zij zelf bieden erkend wordt.

GroenLinks vindt dat:

 • het Holland Expat Center hét aanspreekpunt wordt waar expats met hun vragen terecht kunnen;
 • expats die zich in de stad vestigen de noodzakelijke informatie moeten krijgen over gemeentelijke belastingen en andere financiële verplichtingen, waardoor ze niet voor verrassingen komen te staan;
 • kenniswerkers van over de grenzen volop de ruimte moeten krijgen en zij worden goed geïnformeerd over de gevolgen van in het ene land wonen en in het andere land werken;
 • via de website, (sociale) media of duurzaamheidsevenementen meer aandacht wordt besteed aan de Global Goals (de opvolger van de Millenniumdoelen);
 • uiterlijk in 2022 al haar producten en diensten duurzaam, diervriendelijk en fairtrade ingekocht worden;
 • de gemeente voortvarend verder gaat met het verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk;
 • de informatieverstrekking en dienstverlening van de gemeente moet maximaal aangesloten zijn op de digitale media;
 • de gemeente spant zich dat iedere inwoner toegang heeft tot de digitale snelweg, is het niet thuis dan via buurtcentra, bibliotheken of andere voorzieningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International thinking and acting

Maastricht is located in the middle of a region that consists of 5 million people, with the same potential as the Randstad. Stimulation of education in French and German is important for Maastricht. The cultural exchange with the EU-region is also necessary. For our city, a vital, social Europe is of vital importance: we must do everything possible to focus European agendas more on people and their environment. Our involvement with the Tihange nuclear power plant shows that we should have more eyes for the EU-region and be able to talk to our immediate neighbouring countries or neighbouring municipalities. The infrastructural connections with Belgium and Germany are necessary to be an open city

The world does not stop at the municipal border of Maastricht. We contribute our part to a fair and sustainable world! Maastricht receives students and employees from all over the world and offers refugees a new home here. It is important that our citizens know what the role of our city can be and that the support they offer is recognized.

GroenLinks believes that:

 • the Holland Expat Centre becomes the point of contact where expats can contact their questions;
 • expats who settle in the city should receive the necessary information about municipal taxes and other financial obligations, so that they are not faced with surprises;
 • knowledge workers from across borders must be given plenty of room and they are well informed about the consequences of living in one country and working in another;
 • more attention needs to be paid to the Global Goals (the successor of the Millennium Goals) via the website, (social) media or sustainability events;
 • all products and services must be purchased in a sustainable, animal-friendly and fair-trade manner by 2022 at the latest;
 • the municipality must continue to energetically reduce its own ecological and social footprint;
 • the information provision and services provided by the municipality must be maximally connected to the digital media;

the municipality must make every resident have access to the digital highway if it is not at home then through community centres, libraries or other facilities