Er zijn kansen en die moeten we nu grijpen. De arbeidsmarkt schreeuwt om jongeren, er zijn allerlei leuke uitdagende nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan: tal van ondernemers realiseren zich dat ze zelf meer verantwoordelijkheid voor de scholing van kinderen en jongeren moeten nemen. Dat is bovendien hoogst noodzakelijk als ondernemers na de grootschalige pensioengolf van de babyboomgeneratie nog steeds voldoende capabele werknemers voor het beschikbare werk willen kunnen blijven vinden. De uitdaging is om te zorgen dat geen enkele jongere uit het zicht verdwijnt. De netwerken van scholen, ouders, vsv-ambtenaren[1] en jeugdzorg kunnen in samenhang een goed vangnet vormen bij dreigende uitval of demotivatie. Ze handelen dan preventief.

GroenLinks wil dat:

 • de samenwerking tussen GGD (consultatiebureaus), team jeugd van de gemeente en de zorgteams op de scholen intensiever wordt;
 • het hulpverleningsaanbod specifiek gericht is op contactherstel bij vechtscheidingen en ouderverstoting, en dat het ouders helpt elkaar niet langer als ex-partners maar weer als ouders van de kinderen te zien. Er wordt ingezet op het vroegtijdig voorkomen van vechtscheidingen, onder meer door aansluiting te zoeken met het mediationaanbod van de rechtbank Limburg;
 • in een heel vroeg stadium opvoedondersteuning kan worden geboden;
 • nieuwe vormen van opvoedondersteuning, zoals een systeem van buurtgezinnen, worden gestimuleerd;
 • onderwijsachterstanden voorkomen worden. Dit kan via extra taalondersteuning maar ook door extra gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen;
 • er een dekkend netwerk van Integrale Kindcentra (IKC’s) komt waar ‘’gewone’’ schoolse activiteiten gecombineerd worden met voor- en vroegschoolse activiteiten en naschoolse activiteiten zoals huiswerk maken en sporten. Dit alles zo leuk, gevarieerd, creatief en gezellig dat ieder kind mee wil doen;
 • ieder kind en iedere jongere tot 22 jaar op school zit of een leer-werktraject volgt;
 • ook kinderen van vluchtelingen en asielzoekers goed onderwijs krijgen;
 • voor jongeren met gedragsproblemen kortstondige opvang bestaat met als doel terugkeer naar school (bijvoorbeeld een reboundvoorziening);
 • er afspraken gemaakt worden met het bedrijfsleven over stage/leerplekken voor (vroegtijdige) schoolverlaters en mentor- en coachingsprojecten;
 • in overleg met werkgevers en het onderwijs wordt gezorgd voor goede om-, her- en bijscholingscursussen voor volwassenen.

Mocht Jeugdzorg nodig zijn dan geldt voor GroenLinks dat de zorg moet aansluiten op de vraag die het kind/de jongeren heeft/hebben. Daarom horen kinderen en ouders zelf regie hebben in het zoeken naar goede oplossing. De gemeente springt alleen bij als dit niet goed lukt. Daarbij moet er een ruim palet aan voorzieningen zijn zodat iedere jongere de hulp kan krijgen die bij zijn situatie past. Wachtlijsten zijn niet acceptabel; snelle intakes zonder snelle en adequate hulpverlening om negatieve wachtlijststatistieken te voorkomen evenmin.

Goede zorg in de vroege jeugd, zoals hierboven besproken, kan ertoe leiden dat zware zorgvraag op latere leeftijd voorkomen wordt.

De laatste jaren speelt in Maastricht een heftige discussie tussen LVO, docenten, ouders, leerlingen en de politiek over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs in onze stad. GroenLinks is blij met het proces dat sinds april 2017 is ingezet. Daarbij is door LVO de dialoog opgezocht met alle betrokkenen en belanghebbenden. Niet langer begint de discussie met welke onderwijsvormen op welke locaties terecht dienen te komen, of met de vraag om een kostbaar nieuw gebouw, maar met de vraag: ‘hoe vindt u dat het verder moet?’. Die benadering biedt adem- en denkruimte voor iedereen om weer met elkaar de dialoog aan te gaan en het beste onderwijs voor onze jongeren mogelijk te maken. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er veel mogelijk is, ook de twee complete scholengemeenschappen aan beide zijden van de Maas (naast de Vrije School) die Maastricht nooit heeft gehad. De leerlingen, ouders en docenten zijn nu aan zet. De gemeente is wat GroenLinks betreft dienend, met als belangrijkste uitgangspunten toponderwijs, differentiatiemogelijkheden en beschikbaarheid van verschillende keuzes.

 

[1] VSV betekent voortijdige schoolverlaters.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opportunities for education an the youth

Education and training are essential for the development of every person. Education is indispensable to grow as a person, to be able to make choices and to keep control over life. Parents, childcare, schools, health care, youth care, the business community and the municipality should, therefore, ensure in close cooperation that every child can start adult life well. In respect to that, there is work to be done in Maastricht: 8% and 10% of the children live in poverty, and the percentage of school dropouts is stubbornly above the national average and the attachment to youth care is considerably higher than the national average. (Netherlands 10.7%, Maastricht 14.3%)

There are opportunities and we must seize then now. The labour market is crying out for young people, many exciting new forms of activity have arisen: many entrepreneurs realize that they themselves must take more responsibility for the education of children and young people. This is also essential if, after the large-scale pension boom of the baby boom generation, entrepreneurs still want to be able to find sufficient capable employees for the available work. The challenge is to ensure that no young person will disappear from the view. The networks of schools, parents, community service works and youth care can form a good safety net with threatened dropout or demotivation. They then act preventively.

GroenLinks wants:

 • the collaboration between GGD (consultancies), the youth team of the municipality and the care teams in the schools to become more intensive;
 • the assistance offered to be specifically aimed at contact restoration in bad divorces and parent rejection, and that it helps parents no longer see each other as ex-partners but as parents of the children. The focus will be on the early occurrence of divorces with a lot of friction, among other things by seeking connection with the mediation offer of the District Court of Limburg;
 • educational support can be provided for at a very early stage;
 • encouraging new forms of parenting support, such as a system of neighbourhood families, should be stimulated;
 • educational disadvantages can and should be prevented. This can be done via extra language support, but also by extra free homework assistance for children that come from poor families ;
 • there is a comprehensive network of Integral Child Centres (IKCs) where ''ordinary'' school activities are combined with early childhood activities and after-school activities such as doing homework and sports. All this fun, variety and fun will make every child want to join in;
 • every child and every young person up to the age of 22 is at school or follows a learning working education;
 • also children of refugees and asylum seekers to be provided for with good education;
 • for young people with behaviour problems the providence of short-term care with the aim of returning to school (for example, a rebound facility);
 • agreements to be made with the business community about internship/ apprenticeships for (early) school leavers and mentoring and coaching projects;
 • proper retraining and retraining courses for adults in consultation with employers and education.

If youth care is necessary, GroenLinks believes that care must match the demand that the child/ young people have. That is why children and parents themselves should have own control in looking for a good solution. The municipality only interferes if it does not work well. In addition to that, there must be a wide range of facilities so that every young person can receive the help that suits their situation. Waiting lists are not acceptable; quick intakes without fast and adequate assistance to prevent negative waiting list statistics are not either.

Good care in the early childhood, as discussed above, can lead to a heavy and high demand for care to be prevented later on in life.

 In the recent years, there has been a heated discussion in Maastricht between LVO, teachers, parents, pupils and politicians about how to continue with secondary education in our city. GroenLinks is pleased with the process that has been started since April 2017. In addition, LVO started the dialogue with all stakeholders and shareholders. The discussion no longer begins with which forms of education should end up at which locations, or with the demand for a costly new building, but with the question: ''how do you think it should go from now on, how do we go further?'. This approach offers more room for everyone to start a dialogue with each other and to make the best education possible for our young people. The most recent figures show that a lot is possible, including the two complete school communities on both sides of the Maas (next to the 'Vrije School') that Maastricht never had. It is now the turn of the pupils, parents and teachers. The municipality is serving according to GroenLinks, with as the main principles top education, differentiation possibilities and the availability of different choices.