English below

De culturele infrastructuur is professioneel en krachtig, maar nog sterk afhankelijk van de gemeentelijke overheid. De stad is rijk aan kunstvakonderwijs en heeft een theater, musea en een goede bibliotheek. Voor de ontwikkeling ervan is het belangrijk dat deze partijen zo autonoom mogelijk hun koers bepalen. Dan zullen creativiteit, innovatie en ondernemerschap pas echt gaan groeien.

GroenLinks wil dat:

 • Maastricht een stadscurator krijgt die straatkunst in de hele gemeente bevordert;
 • urban art gefaciliteerd en mogelijk gemaakt wordt, want we willen geen verloedering, maar wel kunst;
 • bewoners kunnen kiezen voor meer kunst in de openbare ruimte;
 • kunst en cultuur bij alle beleidsontwikkeling aandacht krijgt; beide zijn immers manieren om de dialoog met de stad aan te gaan en daarmee het beleid te laten landen;
 • kunst helpt als preventieve aanpak in de zorg en kunstenaars worden ingezet bij participatiebeleid en het onderwijs;
 • kunstactiviteiten ook plaatsvinden vanuit de buurt. Dit doen we door het ontwikkelen van buurtcultuurfondsen;
 • de cultuurmakelaar beter wordt gepositioneerd als bemiddelaar tussen vraag en aanbod;
 • er samenwerking wordt gerealiseerd met diverse partijen om de inhoud van de oude stadsbibliotheek beter te bewaren en te onderhouden;
 • er een museum voor industrieel erfgoed komt;
 • het Natuurhistorisch Museum (NHM) wordt omgevormd tot een museum dat recht doet aan de grote waarde, ook internationaal, die de collecties van Centre Céramique (CC) en het NHM hebben. De samenwerking tussen de musea en de universiteit voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding wordt bestendigd en uitgebreid;
 • Maastricht een sterke, moderne en onafhankelijke lokale omroep heeft;
 • een cultuur- en schoolcoördinator wordt aangesteld binnen de gemeente;
 • cultuur voor iedereen is: onze gemeente participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen. Ook voor volwassen met een laag inkomen zijn er kortingsmogelijkheden;
 • De gemeente trekt zich terug uit de uitvoering en aansturing van de culturele infrastructuur. Het Theater aan het Vrijthof wordt onafhankelijk van de gemeente gemaakt.

 

Broedplaatsen zijn plekken in de stad waar ruimte wordt geboden aan culturele, creatieve en ambachtelijke ondernemers. Het zijn plaatsen waar innovatie plaatsvindt en waar starters hun plek vinden op zoek naar verdere ontwikkeling. Kenmerk van broedplaatsen is dat ze tijdelijk op een plek in de stad zijn gehuisvest en dat ze helpen die plek en daarmee dat deel van de stad verder te ontwikkelen. De broedplaatsen kunnen zich ook verder ontwikkelen tot plaatsen waar allerlei ondernemende inwoners door crossverbanden innovatief werken. Broedplaatsen (en vrijplaatsen) dragen bij aan de culturele ontwikkeling en diversiteit van de stad. Daarom zijn ze ook zo van belang.

GroenLinks vindt dat:

 • leegstaande panden ter beschikking worden gesteld aan kunstenaars en creatieven;
 • het broedplaatsenbeleid verder moet worden uitgewerkt, waardoor de gemeente nog meer een faciliterende rol krijgt;
 • bij de herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang de huidige activiteiten ófwel onderdeel van die herontwikkeling worden, ófwel dat serieus wordt gezocht naar mogelijkheden tot herhuisvesting op een andere locatie binnen de gemeente Maastricht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art enriches life

GroenLinks is proud of the local cultural heritage and we want to take good care of it. An open city also includes a vibrant cultural offer. Art asks questions about what we think we know for sure. Art represents worlds that are not there. Art enriches our lives and gives shine to our existence. But art can also contribute to relaxation, encounter and self-development, for example when people sing in a choir, take lessons or dance in a group. We offer artists space. We want more attention for arts and culture education. GroenLinks thinks it is important that all children have access to culture at a young age - regardless of their parents' income. And the local broadcaster plays a major role in highlighting the cultural offer of residents in Maastricht and surroundings.

The cultural infrastructure is professional and powerful, but still highly dependent on the municipal government. The city is rich in art education and has a theatre, museums and a good library. For the development of it it is important that these parties determine their course as autonomously as possible. Then creativity, innovation and entrepreneurship will really start to grow

GroenLinks wants:

 • Maastricht to receive a city curator who promotes street art throughout the municipality;
 • urban art to be facilitated and made possible because we do not want any degeneration, we want art;
 • residents to be able to opt for more art in the public space;
 • art and culture receive attention in all policy development; both are, after all, ways of entering into dialogue with the city and allowing the policy to land;
 • art helps as a preventive approach in healthcare and artists are used in participation policy and education;
 • art activities also to take place from within the neighbourhood. We do this by developing neighbourhood culture funds;
 • the cultural broker to be better positioned as a mediator between supply and demand;
 • collaboration to be achieved with various parties in order to better preserve and maintain the contents of the old city library;
 • there to be a museum of industrial heritage;
 • The Natural History Museum (NHM) to be transformed into a museum that does justice to its great value, also international, that have the collections of Centre Céramique (CC) and the NHM. The cooperation between the museums and the university for scientific research and training is perpetuated and expanded;
 • Maastricht to have a strong, modern and independent local broadcaster;
 • a culture and school coordinator to be appointed within the municipality;
 • culture for everyone: our municipality participates in the Youth Culture Fund that enables children from poorer families to take dance, theatre or music lessons, for example;
 • the municipality to withdraws rom the implementation and management of the cultural infrastructure. The Theatre to  the Vrijthof is made independent of the municipality.

 

Breeding sites are places in the city where space is offered to cultural, creative and artisan entrepreneurs. These are places where innovation takes place and where starters find their place in search of further development. Characteristic of breeding grounds is that they are temporarily housed in a place in the city and that they help to further develop that place and thus that part of the city. The breeding grounds can also develop further into places where all sorts of enterprising residents work innovatively through cross-links. Breeding sites (and free zones) contribute to the cultural development and diversity of the city. That is why they are so important

GroenLinks believes that:

 • vacant buildings are to be made available to artists and creative people;
 • the breeding ground policy must be elaborated further, giving the municipality even more of a facilitating role;
 • at the redevelopment of the Agricultural interest site, the current activities will be either part of that redevelopment, or that serious efforts will be made to find opportunities for rehousing at a different location within the municipality of Maastricht.