GroenLinks wil dat:

 

 • wijken met veel steen meer groen krijgen;
 • in de binnenstad naar onconventionele oplossingen, denk aan groene gevels en verticale bossen bij hoogbouw, wordt gezocht. Het initiatief Frontamour wordt actiever onder de aandacht gebracht;
 • bij het vervangen van riolering en bestrating ook de straat wordt vergroend;
 • bij het opnieuw inrichten van buurten het behoud van bestaand waardevol groen prioriteit krijgt;
 • buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen hulp krijgen (zelfbeheercontracten, medebeheer);
 • de bebouwde kom en het buitengebied beter met elkaar worden verbonden. Dit doen wij door versterking van de fietsroutes naar natuurgebieden (België-Belvédère-Boschpoort-Borgharen-Itteren-Buitengoed Geul en Maas) en de trambaan-fietsroute naar Aken;
 • stadslandbouw en het aanleggen van gezamenlijke moestuinen gepromoot worden. Niet voor de gehele voedselvoorziening, maar stadslandbouw is bij uitstek een manier om de stad leefbaarder en socialer te maken.
 • er een kinderwaterspeelplaats in het stadspark komt;
 • (Basis)scholen, kinderopvanglocaties aangemoedigd worden om groene schoolpleinen en schoolmoestuintjes aan te leggen.

 

De versobering van het onderhoudsniveau van het groenonderhoud leidt op veel plekken in onze stad tot onbegrip en ergernis. Dat begrijpt GroenLinks absoluut. De versobering van met name de plantsoenen (niveau C) is ingegeven als bezuinigingsmaatregel, gelet op de grote uitdagingen waar Maastricht voor staat als het gaat om de tekorten op onder andere de jeugdzorg. Het debat over de vraag of het onderhoudsniveau teruggebracht moet worden naar het oorspronkelijke niveau (niveau B, zoals op dit moment ook nog altijd bij de trottoirs het geval is) zal dan ook zeker nog blijven voortduren. GroenLinks staat in principe achter de bezuiniging die weloverwogen tot stand is gekomen. Mocht echter blijken dat nieuwe inzichten de geraamde bezuiniging tot een minimum beperken, staat GroenLinks open voor een heroverweging van het ingezette beleid. Ook zien we mogelijkheden in het voortaan beter nadenken over de onderhoudskosten bij de inrichting van de openbare ruimte.

De omwonenden van het Koningsplein en Oranjeplein hebben gezamenlijk een plan uitgedacht hoe het door henzelf tot Stadspark Maastricht-Oost omgedoopte gebied langs de Groene Loper moet worden vormgegeven: een plek waar men van jong tot oud wil vertoeven om te sporten, te spelen op de Mosasaurus of te genieten op het terras temidden van het park. Een plek van ontmoeting, waar loop in zit. Zo zou de ontwikkeling van de openbare (groene) ruimte moeten gaan. Want het zijn niet de architecten vanachter de tekentafel voor wie het park moet gaan leven, maar de mensen uit de buurt. En dat zorgt niet alleen voor schoonheid, maar uiteraard ook voor veiligheid.

Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur verdient de transformatie van de ENCI-groeve speciale aandacht. Dit langjarige project komt nu in de fase dat de stad er echt wat van gaat merken. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle partners de afspraken nakomen. Het realiseren van natuur, recreatie, bedrijvigheid en cultuur in een elkaar versterkende verwevenheid moet echt gebeuren. De gemeente dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt ook voor de andere nieuw te ontsluiten natuur, zoals de Groene Loper, het Buitengoed Geul en Maas en het Rivierpark Maasvallei (bijv. Borgharen en Itteren) .

GroenLinks vindt dat:

 • binnen groengebieden wordt gestreefd naar zoveel mogelijk natuurlijke biodiversiteit;
 • de gemeente samen optrekt met buurgemeenten, regio en provincie voor het maken van natuurplannen, verbindingszones en het verwerven van de daarvoor benodigde middelen;
 • goede fiets-, OV- en wandelverbindingen noodzakelijk zijn bij de verdere ontwikkeling van de Groene Loper, het Buitengoed Geul en Maas en het Rivierpark Maasvallei;
 • de fietsverbinding over de stuw bij Borgharen een fietsveilige route krijgt vanuit Borgharen en een snelle route via Boschpoort naar de binnenstad;
 • de kanaalbrug bij Itteren zo snel mogelijk veilig wordt gemaakt voor fietsende schoolgaande jeugd, desnoods met een tijdelijke fietsbrug in afwachting van een definitieve oplossing;
 • Maastricht een eigen Gedragscode Flora en Fauna ontwikkelt;
 • bij snoeiwerkzaamheden in de winter ook rekening wordt gehouden met overwinterende dieren;
 • de gemeente het onkruid op verhardingen en in het openbare groen bestrijdt op de meest milieuvriendelijke manier;
 • bermen worden ingezaaid met wilde bloemen ten behoeve van bedreigde insectensoorten als vlinders en bijen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More nature

Trees are planted along roads for the sight of it and to improve the quality of the air, but also in order to decrease heat-stress. GroenLinks sets the advice of the World Health Organization as the goal. In places where the air pollution or traffic is harmful to the health, we will take suitable measures, like decreasing the maximum speed or shutting down routes for sorts of traffic. GroenLinks chooses more nature playgrounds for children: playgrounds where a child can play with fantasy and discover nature. There will be more attention for nature education for children via inter alia, the CNM, children farms or nature organizations like Natuurmonumenten and IVN.

GroenLinks wants:

 • neighbourhoods with a lot of stone to get more green;
 • there to be development towards unconventional solutions, like green facades and vertical forests with high-rise, in the inner-city. The initiative Frontamour will be put in the spotlight in a more active way;
 • the street also to be made more green when the sewage and pavement is being replaced;
 • the preservation of existing green to be a priority when neighbourhoods are reorganized;
 • residents to be provided for with help when wanting to make their street or neighbourhood greener;
 • the built-up area and outer area to be better connected to each other. We will do this by strengthening the cycling routes to nature areas (België-Belvédère-Boschpoort-Borgharen-Itteren-Buitengoed Geul and Maas\) and the tramway track-cycle route to Aken;
 • urban agriculture and creating joint vegetable gardens to be promoted. Not for the whole food supply, but urban agriculture is a way to make the city more viable and social, and to create a water playground for children in the city park;
 • a water playground  for children in the city park;
 • (primary) schools and day-care locations to be encouraged to crate green schoolyards and vegetable gardens.

The austerity of the maintenance level of green-maintenance leads to incomprehension and annoyance in a lot of places in our city. GroenLinks absolutely understands this. The austerity of in particular the public gardens (level C) is stated as an saving/cut- measure, in respect to the big challenges Maastricht is faced with when it comes to shortages on for instance social services. The debate on whether the maintenance level needs to be reduced to the original level (level B, which is also still the level when it comes to sidewalks) will therefore keep going on. GroenLinks stands behind the cuts that have been put in place in an deliberate and considered way. If, however, there appears to be limitations because of the cuts, GroenLinks is open for reconsidering the policy. We also see possibilities in improving the maintenance costs when establishing the public space.

The residents of the Koningsplein and Oranjeplein have created a joint plan on how the City Park Maastricht-East by the Groene Loper needs to be designed: a place where people from all ages want to be to sport, play on the Mosasaurus or enjoy the terrace in the middle of the park. A vivid meeting place. That way, the development of the public (green) space should go. Because it are not the architects behind the drawing table for who the park is needs to live, but for the people in the neighbourhood. And that not only results in beauty, but of course also safety.

With the development of new nature, special attention is in its place for the transformation of the ENCI-quarry. This project is coming into the phase that will be noticeable to the city. GroenLinks believes that it is important that every partner meets the agreements. Achieving nature, recreation, activity and culture in a intertwined and strengthening interconnectedness really needs to happen. The municipality needs to take its responsibility when it comes to this. This also goes for other new nature areas, like the Groene Loper, the Buitengoed Geul en Maas and the Riverpark Maasvallei (for example Borgharen and Itteren.)

GroenLinks believes that:

 • there needs to be an aim towards as much biodiversity as possible within green areas;
 • the municipality should, together with neighbourhood municipalities, the region and the province, make nature plans, connection zones and get the resources that are necessary for that;
 • good public transport and pedestrian connections are necessary with the further development of The Groene Loper, the Buitengoed Geul en Maas and the Riverpark Maasvallei;
 • the cycle connection across the weir at Borgharen needs to get a cycle-safe route from Borgharen and a fast route via the Boschpoort to the inner city;
 • he canal bridge at Itteren needs to be made safe for cycling youth going to school as soon as possible, and if necessary with a temporary cycle bridge in the awaiting of a definite solution;
 • Maastricht should develop an own code of conduct Flora and Fauna;
 • the hibernating animals need to be taken into account in the winter when it comes to pruning;
 • the municipality should fight weeds in the public green in the most environmentally-friendly way;
 • berms should be sowed with wild flowers to benefit endangered insect species and bees.