GroenLinks wil dat:

 

 • Er voor elke wijk een wijkveiligheidsplan komt. Samen met bewoners en politie identificeert de gemeente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar oplossingen;
 • rechtstreeks contact tussen gemeente en burgers en tussen inwoners onderling bevorderen. We willen in Maastricht naast de buurtnetwerken meer wijkagenten, inclusief studentenagent, die de buurten en hun bewoners kennen;
 • buurtgenoten bij kleine problemen en conflicten een beroep kunnen doen op een buurtbemiddelaar;
 • radicalisering wordt tegengaan door een sterk signaleringsnetwerk via het inzetten van buurtnetwerken, overleg met scholen en jongerengroepen;
 • alles gedaan wordt om huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen aan te pakken en te voorkomen;
 • streng wordt toegezien op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol (en andere drugs) aan minderjarigen;
 • jaarlijks vuurwerkvrije zones worden aangewezen door de gemeente, te beginnen bij winkelcentra of zieken- en verzorgingshuizen. Op Oudejaarsnacht verzorgt de gemeente zelf een grote vuurwerkshow. Uiterlijk in 2022 is het zelf, particulier, afsteken van vuurwerk in Maastricht niet langer toegestaan.

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Maastricht draagt bij aan de beweging voor legalisering en werkt actief mee aan landelijke experimenten op dit terrein. Wij blijven ons inzetten voor het spreidingsbeleid.  Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert bezoekers van buiten Nederland en maakt het onnodig moeilijk voor de Nederlandse bezoekers van onze stad om een coffeeshop te bezoeken. Bovendien wordt het meer als stok gebruikt om coffeeshops mee dicht te slaan dan wat anders. Zolang roken (sigaretten/pijp) in de openbare ruimte toegestaan is, is GroenLinks tegen een blowverbod in de openbare ruimte.

Helaas komen er ook in Maastricht steeds meer signalen dat inwoners met vormen van ongewenste (seksuele)straatintimidatie te maken krijgen. Elk signaal van (seksuele) intimidatie in Maastricht is zorgwekkend en ongewenst en geen enkele vorm van intimidatie mag worden getolereerd.

GroenLinks vindt dat:

 • de gemeente in samenwerking met onderwijsinstellingen en andere partners beleid over bewustzijn en preventie rondom seksueel overschrijdend gedrag verder gestalte geeft;
 • elk verzoek tot handhaving of strafrechtelijk ingrijpen serieus wordt genomen;
 • handhavers en politie moeten meer training krijgen om het bewustzijn over seksuele intimidatie te vergroten.

 

In de zomerperiode van 2017 sprak GroenLinks met vertegenwoordigers van 'consent matters'. Een groep studenten doe zich als doel heeft gesteld (ongewenst) seksueel gedrag onder de Maastrichtse bevolking bespreekbaar te maken. We schrokken van de vele getuigenissen die blijk geven over toenemende vormen van intimidatie. Reden voor GroenLinks om samen met CDA en D66 een motie voor te bereiden waarin het College wordt gevraagd om samen met betrokken ketenpartners een breed palet aan maatregelen en voorstellen op te stellen om hierin verandering te brengen.

 

Preventie alleen is jammer genoeg niet altijd voldoende. Indien nodig moet er ook opgetreden worden. GroenLinks wijst dit niet af maar is wel kritisch en de burgerlijke vrijheden moeten altijd behouden blijven. Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden. Indien niet langer op een bepaalde plek noodzakelijk, worden camera’s ook weer verwijderd. Mosquito’s worden in geen geval toegepast. De mogelijke gehoor- of gezondheidsschade die dit bij kleine kinderen teweeg kan brengen, doordat nietsvermoedende ouders de pieptonen zelf niet horen en te lang met hun kinderen in de nabijheid van de mosquito blijven staan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public order and safety

GroenLinks wants us to take care of a safe living and living environment together. Insecurity and intolerance reduce the allowance of differences in a society. To ensure safety on the street, the police must act decisively against nuisance and crime. It is unacceptable that residents feel unsafe in their own environment or that they are being expelled or mistreated. Together with the police, the municipality must work on safe neighbourhoods and intervene where things go wrong. But preventing crime is even better. In particular, we focus on the prevention of problems as a result of radicalization and polarization. Because we are proud of our open and free society: we must protect those values.

GroenLinks wants:

 • there to be a neighbourhood safety plan for each district. Together with residents and police, the municipality identifies unsafe points and by working together we search for solutions effectively;
 • to promote direct contact between municipality and citizens and between residents. In addition to the neighbourhood networks, we want more neighbourhood agents in Maastricht, including a student agent, who know the neighbourhoods and their residents;
 • local residents to be able to contact a neighbourhood mediator for minor problems and conflicts;
 • radicalization to be countered by a strong signalling network through the use of neighbourhood networks, consultation with schools and youth groups;
 • that everything is being done to tackle and prevent domestic violence against women, men, children and the elderly;
 • strict enforcement of the age limit for sale of alcohol (and other drugs) to minors;
 • annual firework-free zones that are designated by the municipality, starting at shopping centres or hospitals and nursing homes. On New Year's Eve, the municipality itself organizes a large fireworks show. At the latest in 2022, it is no longer permissible for private individuals to abandon fireworks in Maastricht.

 

GroenLinks is in favour of legalizing soft drugs. Maastricht contributes to the legalization movement and actively participates in national experiments in this area. We remain committed to the diversification policy. The resident criterion must be discarded: it criminalizes visitors from outside the Netherlands and makes it unnecessarily difficult for Dutch visitors to visit a coffee shop. In addition, it is more used as a  way to close coffee shops than anything else. As long as smoking (cigarettes / pipe) is allowed in the public space, GroenLinks is against a blow prohibition in the public space..

Unfortunately, there are also increasing signs in Maastricht that residents are confronted with forms of unwanted (sexual) street intimidation. Every signal of (sexual) intimidation in Maastricht is worrying and undesirable and no form of intimidation may be tolerated.

GroenLinks believes that:

 • the municipality, in cooperation with educational institutions and other partners, should further develop policy on awareness and prevention of sexually transcending behaviour;
 • every request for enforcement or criminal intervention needs to be taken seriously;
 • enforcers and police need more training to raise awareness about sexual harassment.

 

In the summer of 2017, GroenLinks spoke with representatives of 'consent matters'. A group of students that has set itself the goal of making (undesirable) sexual behaviour among the Maastricht population discussable. We were shocked by the many testimonies that show increasing harassment. Reason for GroenLinks to prepare a motion together with CDA and D66 in which the Institute is asked to draw up a wide range of measures and proposals together with involved chain partners to change this.

 

Unfortunately, prevention alone is not always sufficient. If necessary, action must also be taken. GroenLinks does not reject this, but also sees it as something critical and civil liberties must always be maintained. Camera surveillance, preventive searches, area cancellations and assembly prohibitions are only applied in situations where nothing else helps and under strict conditions. If it is no longer necessary at a certain location, cameras are also removed again. Mosquito's are not used under any circumstances. The possible hearing or health damage that this can do to small children because unsuspecting parents do not hear the beeps themselves and remain with their children in the vicinity of the mosquito for too long, is not acceptable