GroenLinks kiest voor:

 

 • slimme infrastructuur zodat de fiets het centrale vervoermiddel wordt in de (woon)wijken en binnenstad;
 • fietsvriendelijke verkeerslichten met secondetikkers die de werkelijke wachttijden aangeven;
 • prioriteit bij het strooien in de winter voor de hoofdfietsroutes (net als de hoofdwegen en de buslijnen nu);
 • het stimuleren van ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan, onder meer door verdere uitrol van het groene-voetstappenproject op de Maastrichtse scholen.
 • Autovrije straten voor of rond het schoolplein tijdens de breng- en haaltijden;
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en gedragsregels voor de ouders. Gemeente en scholen maken hierover plannen en afspraken;
 • veilig fietsgebruik voor scholieren door fietsverlichtingsacties in de herfst, voorlichting over gebruik van mobieltjes op de fiets – beide belangrijke oorzaken van ongelukken bij middelbare scholieren. We betrekken hier ook eigenaren van fietsenwinkels en fietsverenigingen uit de stad bij.

 

GroenLinks zet zich in voor het verder autoluw en autovrij maken van de binnenstad en het uitbreiden van de faciliteiten voor fietsen. Bewaakte en onbewaakte stallingmogelijkheden, met signalering, worden fors uitgebreid bij openbare voorzieningen, winkels, scholen, bushaltes en stations. Dat we niet aan luchtfietserij doen bewijst de werkelijkheid: mensen komen massaal met de fiets naar de binnenstad en sommige straten staan daardoor vol met “wild gestalde” fietsen.

GroenLinks vindt dat:

 • de meeste parkeerplaatsen langs de Grote Gracht en in de buurt van de Universiteit zonder problemen ingericht kunnen worden als fietsenstalplek. We zorgen in de binnenstad voor minimaal 600 extra stallingen per jaar voor fietsen;
 • naast fietsenrekken er ook laadpalen moeten komen voor elektrische fietsen, evenals fietsparkeervakken voor bakfietsen, e-cargobikes en elektrische scooters;
 • met private partijen zoals winkelcentra (bijv. Brusselsepoort) overlegd moet worden om de fietsenstallingen daar te upgraden;
 • initiatieven van bedrijven/vervoerders om fietsen te huur aan te bieden in de stad of initiatieven zoals deelfietsen moeten worden ondersteund en uitgebreid;
 • het beleid dat er niet actief gehandhaafd wordt op wild gestalde fietsen voortgezet wordt, behalve in de gevallen wanneer gestalde fietsen een gevaarlijke situatie opleveren. Wrakken worden echter zo snel mogelijk en weesfietsen binnen vier weken (zodat de status van weesfiets kan worden vastgesteld) opgeruimd;
 • Wild gestalde scooters/brommers worden niet langer gedoogd, maar worden verwijderd door handhaving.

 

GroenLinks wil meer inzet van de gemeente om, vooral in het westen, te komen tot een nieuw ontwerp van de (Eu)regionale infrastructuur. Op die manier wordt ook de stad ontlast van overlast gevend transitverkeer en tegelijkertijd wordt die regio beter ontsloten. Nieuwe verkeerssystemen genereren ook nieuwe economie langs deze vervoersassen en brengen de hele regio tot leven.

GroenLinks wil dat:

 • er structureel regionaal overleg komt met de Belgische grensgemeenten en de Belgische provincie Limburg om toe te werken naar nieuwe een regionale infrastructuur, waarin oog is voor de verkeerskundige belangen en vraagstukken aan beide zijden van de grens;
 • de aanleg van moderne en hoogwaardige openbaar vervoersconcepten, zoals de tram Hasselt-Maastricht, worden aangelegd en uitgebreid, en gecombineerd met goedkope P&R-voorzieningen aan de rand van de stad of over de grens bij onze buurgemeenten. Goede grensoverschrijdende OV-verbindingen zijn cruciaal voor onze stad en voor zover nodig ondersteunt de gemeente actief de provinciale lobby voor het doortrekken van de NS-intercity’s naar Luik en Aken;
 • de Tongerseweg wordt onderdeel van de Maastrichtse milieuzone. Op de Tongerseweg worden alleen nog vrachtwagens toegelaten die bestemmingsverkeer zijn binnen de gemeente Maastricht.
 • Maastricht actief de feedback organiseert naar provincie en Arriva om tot kwaliteitsverbetering van het OV te komen;
 • taxi’s elektrisch worden. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een taxiconvenant;
 • het potentieel van de Maas als noord-zuid-as benut gaat worden, bijvoorbeeld door watertaxi’s of andere vervoersconcepten over het water te ontwikkelen.

GroenLinks wil dat bezoekers die met de auto naar het centrum willen, hun voertuig aan de rand van de (binnen)stad achterlaten op P&R terreinen. Van daaruit zorgt goedkoop OV voor een snelle en comfortabele verbinding naar hartje stad. We maken de binnenstad autoluw en willen de singelstructuur ontlasten. Zo houden we de binnenstad leefbaar. Wij zijn blij dat het busvervoer in de stad de komende jaren volledig elektrisch wordt. Ook de ontwikkeling van emissieloze auto’s gaat razendsnel en de komende jaren worden ze steeds meer zichtbaar in het verkeersbeeld. Tegelijk stappen jongere generaties steeds meer over van autobezit op het delen van auto’s. De infrastructuur van de stad moet daar sneller en beter op voorbereid worden.

GroenLinks wil dat:

 • begonnen wordt met het verplaatsen van alle straatparkeerplaatsen voor auto’s naar o.a. parkeerpockets, zodat het blik stapsgewijs uit het straatbeeld verdwijnt. Op de openvallende plekken komen picknickplaatsen, speelgelegenheden en extra fietsparkeerplaatsen;
 • de invoering van een milieuzone in het gebied binnen de singels de  eerste stap is naar een autovrije binnenstad. Mede in dat licht wordt het totale aantal autoparkeerplaatsen binnen de singels stapsgewijs afgebouwd met 50 per jaar;
 • Maastricht meer P&R plekken realiseert rond de stad, met comfortabele huurfietsen en goedkoop OV naar de binnenstad;
 • in de binnenstad meerdere parkeerplekken exclusief voor elektrische auto’s worden. Maastricht breidt systematisch het aantal elektrische auto-oplaadpunten uit. De benodigde elektriciteit is uiteraard opgewekt met zonne- of windenergie;
 • de toegang tot de Vrijthofgarage op drukke dagen wordt geregeld met een reserveringssysteem, waardoor rondjes rijdend en in de file staand zoekverkeer in het Kommelkwartier eindelijk kan verdwijnen;
 • het sluipverkeer door woonwijken  wordt ontmoedigd door fysieke maatregelen en een maximumsnelheid van 30 km per uur;
 • er experimenten komen om wijkgedeeltes met smalle straten autovrij te maken als onderdeel van een slim verkeerscirculatieplan voor een buurt;
 • wijkbewoners gaan meebeslissen en voorstellen doen om hun straat meerdere malen per jaar autovrij te maken voor buitenspeeldagen, buurtfeesten en rommelmarkten;
 • Maastrichtbereikbaar.nl nóg steviger in de markt wordt gezet om te informeren over de actuele verkeerssituatie in de stad en aanbieden van alternatieve vervoersopties, niet alleen voor woon-werkverkeer naar deelnemende bedrijven, maar voor álle inwoners van onze stad.

GroenLinks vindt dat Limburg prima zonder een eigen vliegveld kan. Binnen een straal van 100 kilometer zijn er maar liefst zeven(!) alternatieve vliegvelden beschikbaar en het is een feit dat Limburgse ondernemers zelf niet of nauwelijks gebruik maken van Maastricht Aachen Airport (MAA). MAA is nog nooit rendabel geweest. Elk jaar worden door de Provincie en grote gemeenten, waaronder Maastricht, miljoenen in de bodemloze put van het vliegveld gepompt zonder dat dat ooit uit de rode cijfers komt. Het bedrijventerrein ligt strategisch bij de A2, waardoor er ook veel bedrijven gehuisvest zijn die het vliegveld niet nodig hebben. Het economisch belang van MAA is daardoor beperkt.

Niet beperkt is de geluidsoverlast en de luchtvervuiling. Die ervaren we ook in Maastricht omdat vliegtuigen steeds vaker recht over de stad opstijgen en landen. Ze komen dan laag over. Dat zorgt voor veel geluidsoverlast en stelt de stad bloot aan de veiligheidsrisico’s en luchtvervuiling die we niet moeten willen. GroenLinks vindt het niet goed dat vliegroutes vlak over dichtbevolkte gebieden lopen. De beoogde uitbreiding van het aantal vluchten met grote vrachtvliegtuigen gaat de problemen voor regio en stad vergroten, en zal onherroepelijk ten koste gaan van de banen in het toerisme in het ons omringende heuvelland. Het is kortom een ontwikkeling die we dienen te keren. Sluiten dus dat vliegveld! De start- en landingsbaan is wat ons betreft ideaal voor een gigantische zonneweide of de opwekking van windenergie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cleaner Transportation

GroenLinks chooses a sustainable mobility policy. The public space in Maastricht will be designed for cyclists and pedestrians; car’s are not the priority and are only guests. We want to do this because power-driven traffic is a huge contributor to pollution, noise and unsafety. With every measure taken when it comes to traffic we consider the influence on the local air-quality and the viability. That means less cars in the city but also less scooters and mopeds that run on petrol, and in some places none at all.

GroenLinks chooses:

 • a smart infrastructure so the bike will become the central means of transportation in the neighbourhoods and inner-city;
 • bike-friendly traffic lights with second tickers that display the actual waiting time;
 • priority with spreading salt during the winter for the head cycle routes (just like the main roads and bus lines now);
 • to stimulate parents and children to go to school on their bikes or by walking there, by also executing the ‘’groene-voetstappenproject’’ at the schools in Maastricht;
 • car-free streets in front of and around the schoolyard during drop-off and pick-up time frames;
 • improvement of road safety around the school with techniques and logistics that ensure safe routes and behaviour regulations for the parents. Municipality and the school will make plans and agreements on this;
 • safe use of bikes for school pupils by bike light campaigns in the fall and information on the use of cell phones while cycling, which are both important causes when it comes to accidents of high school students. We will also involve owners of bike stores and cycle associations from the city in this.

GroenLinks committed to make the city car-free and expanding the facilities for cyclist. Guarded and unguarded parking places for bikes will be expanded at public facilities and services, shops, schools, bus stops and stations. A high number of people come to the inner city with their bike and some streets are full with randomly placed bikes as a result.

GroenLinks believes that:

 • most parking spots along the Grote Gracht and in the area of the University can be designed into and used as a parking place for bikes without any issues. We will create 600 extra bike stands each year;
 • besides parking spots for bikes, there also need to be charging stations for electric bikes and parking space for e-cargo bikes and electrical scooters;
 • there needs to be a dialogue with private parties like malls (for instance Brusselsepoort) in order to upgrade the parking places for bikes that are present there;
 • initiatives from companies/transporters to provide rental bikes in the city or share-bikes should be supported and extended;
 • the policy that there is no active actions against wildly stalled bikes needs to be continued, except for cases when the stalled bikes create a dangerous situation. Wrecks will happen fast in this way however and orphan bikes will be cleaned within 4 weeks (so the status of the bikes can be established;
 • randomly stalled scooters and mopeds will no longer be tolerated and will be removed by enforcement.

GroenLinks wants more effort from the municipality to, in particular in the west part, agree to a new design of the (EU)regional infrastructure. In that way, the city will also be unburdened of transit trafficking and at the same time that region will be better regulated. New traffic systems also generate new economy along these transportation axles and bring life to the whole region

GroenLinks wants:

 • structural and regional consultation with the Belgian border municipalities and the Belgian province Limburg in order to work towards a new a regional infrastructure where there is attention to transport interests and issues on both sides of the border;
 • the construction of modern and high-quality public transportation concepts, like the tram Hasselt-Maastricht, to be created, extended and combined with cheap P&R-facilities at the edge of the city or across the border with our border municipalities. Good trans boundary public transportation- connections are crucial for our city and to the extent necessary the municipality supports the provincial lobby actively in order to prolong the NS-InterCitys to Luik and Aken;
 • the Tongerseweg to become part of the Environment zone of Maastricht. On the Tongerseweg, only trucks that are destination transport will be permitted within the municipality of Maastricht;
 • Maastricht to actively organize the feedback to province and Arrive in order to improve the quality of the public transportation;
 • taxi’s to become electric. Agreements on this can be established in a taxi covenant;
 • the potential of the Maas to be used as north-south axis, for example by developing water taxi’s or other transportation concepts over the water.

GroenLinks wants visitors that want to come to the city centre with their car, to park their car on the edge of the (inner)city at the P&R places. From that place, cheap public transportation will make sure that there is a fast and comfortable connection to the middle of the city. We will make the city car-free and want to unburden the canal structure. In that way, the inner-city will become more viable. The development of emission-free cars is going in an extreme fast pace and in the upcoming years they will increase in our transportation sight. At the same time, younger generations are transitioning from car possession to sharing cars. The infrastructure of the city needs to be prepared for that in a faster and better way.

GroenLinks wants:

 • a start towards moving all street parking places for cars to, inter alia, parking pockets, so it disappears from the street image gradually. In the spaces that will be open as a result of this, playgrounds and extra bike parking places will be created;
 • the implementation of an environmental zone in the are in between the canals is the first step towards a car-free inner-city. In that light, the total number of parking places for cars within the singles will be gradually reduced by 50 per year;
 • Maastricht to create more P&R spots around the city, with comfortable rental bikes and cheap public transportation to the inner-city;
 • more parking places in the inner-city exclusively meant for electric cars. Maastricht expands the number of charging stations for electric cars. The electricity that is necessary for this will of course be generated through solar energy or wind energy;
 • the accessibility to the Vrijthofgarage to be regulated with a reservation system, so driving around in circles and traffic jam due to cars seeking for a parking spot in the Kommelkwartier can finally disappear;
 • the traffic diversion to be discouraged with measures of a maximum speed that is set at 30km per hour;
 • experiments in order to make parts of neighbourhoods with narrow streets to become car-free as a part of a smart traffic circulation plan for a neighbourhood;
 • residents of neighbourhoods to decide and do proposals together on making their street car-free several times per year for neighbourhood part’s and flea markets;
 • Maastrichtbereikbaar.nl to be enforced even more in the market to inform about the current traffic situation in the city and the offering of alternative means of transportation not only for commuting but for all residents of the city that are involved

GroenLinks believes that Limburg does not need an own airport. Within a radius of 100 kilometres there are as much as seven(!) alternative airports available and it is a fact that entrepreneurs from Limburg do not or barely use Maastricht Aachen Airport (M A A). M A A has never been profitable.  Every year, the province and big municipalities, which also includes Maastricht, invest millions in the airport and it has never come out of the red numbers. The industrial site is strategically placed at the A2, which makes the airport not necessary for company’s that are located there which are a lot. The economical importance of M A A is therefore limited.

What is not limited is the noise-disturbance and the air pollution. We also experience this in Maastricht due to airplanes taking off and landing straight over the city. This means that they fly over the city very low. This results in noise-disturbance and exposes the city to the safety-risks and air pollution that we do not want. GroenLinks does not approve of flight routes to be close to densely populated areas. The tolerated expansion of the number of flights with big cargo planes is going to increase the problems for the region and city and will irrevocable disadvantage employment in tourism in the surrounding Heuvelland. It is a development that we need to turn around. This means closing the airport! The airstrip in our eyes is ideal for a gigantic solar area or for the generating of wind energy.