GroenLinks vindt dat:

 

 • achterstallig onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties moet worden aangepakt;
 • samenwerking tussen sportverenigingen en zorg- en onderwijsinstellingen meer stimulans nodig heeft. De verbinding wordt hierbij gemaakt met thema’s rondom gezonde voeding en de naschoolse activiteiten kalender;
 • er meer sportmogelijkheden moeten zijn voor mensen met een beperking. De gemeente zet daar actief op in;
 • sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het budget van het Jeugdsportfonds gaat omhoog;
 • de gemeente aandacht geeft aan sporters die geen lid van een vereniging zijn, onder meer door aanleg van faciliteiten specifiek gericht op individuele sporters of door toegang tot de beschikbare sportaccommodaties;
 • meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte gerealiseerd moeten worden, zoals beweegtuinen of skatebanen. Bij aanleg en renovatie van wijken wordt al bij het planontwerp hiermee rekening gehouden;
 • het belangrijk is dat sportverenigingen zorgen voor een breed, toegankelijk en betaalbaar sportaanbod. Dit moet gestimuleerd worden;
 • iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen manier, plaats en tijd. Maastricht kiest dus onverminderd voor de breedtesport;
 • grote professionele sportevenementen een economische activiteit zijn en deze moeten daarom ook volledig uit de toeristenbelasting worden bekostigd. De gemeente geeft geen financiële steun aan professionele sportclubs (zoals MVV), tenzij daarmee aantoonbaar talentontwikkeling en/of de breedtesport gestimuleerd worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport in Motion

Sports and exercise are important for everyone. Not only is sports healthy and relaxing, it also contributes to tolerance, integration and cohesion. The municipality provides good and affordable sport fields, swimming pools and sports halls and also gives all the room for moving in the outdoor space.

GroenLinks believes that:

 • maintenance of municipal sports facilities must be tackled;
 • cooperation between sports clubs and care- and educational institutions need more stimulus. The connection is made with themes related to healthy food and the after-school activities calendar;
 • there should be more sports opportunities for people with disabilities. The municipality is actively engaged in this;
 • sports must be accessible to everyone. The budget of the Youth Sports Fund will be raised;
 • the municipality pays attention to athletes who are not members of an association, for instance through the construction of facilities specifically aimed at individual athletes or through access to the available sports facilities;
 • more sports and play opportunities should be realized in the public space such as moving gardens or skate tracks. In the design and renovation of districts this is already taken into account in the plan design;
 • it is important that sports clubs ensure a broad, accessible and affordable offer of sports. This must be encouraged;
 • everyone must be able to exercise in his or her own way, place and time. Maastricht therefore continues to choose for recreational sport;
 • large professional sporting events are an economic activity and should therefore also be fully financed from the tourist tax. The municipality does not provide financial support to professional sports clubs (such as MVV) unless demonstrable talent development and/or recreational sport are encouraged.