België heeft met het Spartacus plan een enorme upgrade van het openbaar vervoer in Belgisch Limburg in gang gezet. Binnen een gemoderniseerde, nieuwe structuur van OV-modaliteiten werden op enkele hoofdverbindingslijnen lightrail trajecten gepland. Eén ervan loopt tussen Hasselt en Maastricht en verbindt daarmee twee belangrijke steden in de regio én daartussen een aantal kleinere plaatsen die nood hebben aan een betere ontsluiting, zoals b.v. Diepenbeek en Lanaken.

Na een lang politiek debat in Maastricht, besloten we als stad dat het een goed idee is om aan te sluiten op deze ontwikkeling van structureel beter openbaar vervoer in de regio. Maastricht is niet Belgisch, maar wél Limburgs, we horen bij die regio.

Samen met de Belgen hebben we dat in een overeenkomst vastgelegd en ons verzekerd van steun uit ook de provincie en van de landelijke Nederlandse overheid.

Vervolgens werd de stap gezet om de realisatie van de lijn Hasselt-Maastricht daadwerkelijk in uitvoering te nemen. Een gezamenlijk in het leven geroepen projectbureau ging aan de slag. In die uitvoering bevinden we ons nu in de fase van de aanbestedingen voor het aanleggen van de infrastructuur en het aanschaffen van het rijdend materiaal. De voortgang daarvan is vertrouwelijk, want onderwerp van onderhandelingen. Wij hebben het vertrouwen dat de betrokken wethouder de stad adequaat informeert over de voortgang van het project.

In het veranderend Belgisch politiek landschap zien we nu politieke partijen er voor kiezen om dit project midden in de uitvoering zodanig te frustreren, dat de overeengekomen geplande uitvoering in gevaar lijkt te komen.

GroenLinks Maastricht vindt dat bizar, omdat daarmee een gezamenlijk belang van beter openbaar vervoer in de knel komt. Dat raakt de hele regio en Maastricht hoort daarbij.

GroenLinks Maastricht realiseert zich dat stoppen van het project tot gevolg heeft dat tot nu toe geinvesteerd geld verloren gaat, maar erger, dat een langdurige aanloop om tot beter OV te komen wordt afgebroken op een manier die er toe leidt dat het 30-40 jaar duurt voor weer zo’n integraal verbeterplan een realistische kans maakt.

In dat verband is opnieuw in Maastricht een publiek debat voeren over de lightrail koren op de molen van de partijen in België die het project willen frustreren. Men kan immers Maastricht dan aanwijzen als mede schuldig aan het mislukken van het project en aanzienlijke financiële schade op onze stad proberen af te wikkelen. Toegezegde aanzienlijke middelen van b.v. het rijk worden dan ook zeker teruggetrokken.

In Maastricht horen we over belangrijke beslissingen te debatteren, zeker als er verkiezingen in aantocht zijn. Een reeds lang genomen besluit midden in de uitvoering en met enorme nadelen voor de stad opnieuw ter discussie stellen vinden wij onverantwoord en niet in het belang van onze stad.

Voor GroenLinks is de betere keuze om het uitvoeringstraject nu gestaag door te zetten, ons aan de gemaakte afspraken te houden en daarmee onze Belgische contractpartner te steunen in het realiseren van beter OV in de regio. Want daar hebben we zeker weten behoefte aan.