31-05-2023

Waar is het bestuur mee bezig?

Het bestuur heeft teruggeblikt op de ALV van 1 april. De discussie over het stuk Werkwijze Gemeentelijke Verkiezingen heeft vanuit de ALV veel goede inhoudelijke opmerkingen opgeleverd. Momenteel zijn wij bezig deze te verwerken. Wij willen de geactualiseerde versie in juni aan de leden ter beschikking stellen.
We waren tevreden over de inhoudelijke bijdrage door Gea Meijer (raadslid Meerssen}. Sommigen vonden dat er te weinig tijd was om dit onderwerp goed te bediscussiëren. Anderen zijn blij met de inhoud en vinden realistisch tijdsbestek belangrijk.
Tijdens de ALV werd nadrukkelijk naar voren gebracht dat het publiceren van het verslag zorgvuldig moet gebeuren. Zorgvuldig door de AVG en politieke consequenties goed te bezien bij publicatie. We zoeken nog naar een publiceerbare en algemeen openbaar verslag. Het verslag van deze ALV wordt nog eens kritisch bekeken.
De ALV is meer dan technische zaken, we zijn opzoek naar een goede vorm tussen technische zaken en een inhoudelijk gedeelte. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe we meer leden kunnen betrekken en interesseren voor onze ALV. Het moet een enthousiasmerende bijeenkomst zijn.

Van een aantal leden hebben wij de vraag gekregen in hoeverre ledenlijsten ter beschikking kunnen worden gesteld zonder dat de privacy geweld wordt aangedaan. Een dilemma, omdat je juist meer mensen wil kunnen benaderen en het netwerk vergroten en tegelijkertijd waarderen we de waarde van de AVG. In overleg met landelijk GroenLinks is inmiddels een werkbare oplossing gevonden.

De fracties hebben inmiddels een fractie dag gehad waarin ze met elkaar werkten aan de samenwerking. Als bestuur waren we daar zijdelings bij betrokken.

En we zijn als bestuur actief om tot een activiteiten jaaragenda te komen, waarop we hopen steeds meer leden te zullen ontmoeten. Zie de agenda aan het begin van deze nieuwsbrief

Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen willen geven aan het bestuur, weet mij dan te benaderen: info@passenier.com.

We hopen ieder weer snel te zien. Op 7 oktober is de eerstvolgende ALV, maar al eerder worden er inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Kom ook en laten we elkaar spreken!

 

Hans Passenier

19-02-2023

Stemming over locatie nieuwbouw gemeentehuis in Beekdaelen:

Aangezien het aanhouden van twee gemeentehuizen in Beekdaelen niet duurzaam is en extra geld kost heeft Groenlinks een amendement ingediend om voor een nieuw, circulair te bouwen gemeentehuis te kiezen op het bedrijventerrein de Horsel in Nuth. Deze locatie is goed te bereiken en geeft minder overlast voor het verkeer dan de locatie in Schinnen.

Er kwam veel oppositie tegen het amendement maar na een hoofdelijke stemming is het met 13 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Dit weloverwogen amendement kwam tot stand na uitgebreide discussies en afwegingen binnen de fractie.

GroenLinks zal de uitvoering nauwlettend volgen om de circulaire aspecten en die van de verkeersveiligheid te monitoren.

Het eerste aangenomen amendement van Dick Poelsma in Beekdaelen(met 23 stemmen voor en 2 tegen (VVD) betreft de bedragen in de startersregeling.
In het raadsvoorstel zou de starterslening verhoogd worden van € 225.000 naar € 249.000 terwijl de Provincie de starterslening verhoogt naar € 280.000. De maximale hoogte van het leenbedrag bij de starterslening zou verhoogd worden naar € 49.000 terwijl het leenbedrag bij de Provincie verhoogd zou worden naar € 56.000.
Het CDA had aangegeven ook een amendement te maken over de verhoging. Uiteindelijk is het een amendement geworden met dezelfde strekking (verhoging van de bedragen). Met de toevoeging, dat wanneer in de toekomst de Provincie deze bedragen gaat aanpassen, deze aanpassing automatisch in de startersverordening Beekdaelen wordt opgenomen. De Raad wordt in dat geval hierover onverwijld geïnformeerd.

Frans Ligthart

18-02-2023

Vanaf de ALV op 24 september waar het nieuwe bestuur is gekozen, hebben we niet stil gezeten. We dachten dat het goed was de leden wat regelmatiger te gaan informeren over de ontwikkelingen vanuit het bestuur. Daar maken we nu een begin mee.

  • De nieuwe bestuursleden hebben zich in de eerste vergaderingen georiënteerd op de portefeuilles en wat er in de tijd moet gebeuren.
  • We zijn vier keer bij elkaar geweest de afgelopen maanden. We vergaderen maandelijks. In die vergaderingen hebben we het werk verdeeld. Een overzicht staat op de website vermeld.
  • Daarnaast zijn er aandachtsgebieden verdeeld. We hebben die ook op de website geplaatst onder de afdeling.
  • In die afgelopen maanden is de begeleidingscommissie aangesteld (Reina Pasma, Saskia Hermens, Jan Karel Bolleman, Charles Bollens en Hanneke van Buitenen) is er een overleg geweest met Hans Passenier en hen om werkafspraken te maken. De raads- en burgerleden zijn benaderd en op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om een gesprek te voeren met de begeleidingscommissie.
  • In Maastricht is er een campagneleider aangesteld: Luc Callemeijn. Ook in Eijsden Margraten (Sjanne) en Beekdaelen (Suzanne) zijn er campagneleiders die nu samen met de fractie van de provincie de campagne voor de provinciale verkiezingen en de eerste kamer vorm gaan geven. Maar wat het bestuur betreft ook voor de langere termijn campagne voeren.
  • Het bericht van de plotselinge dood van het Maastrichtse raadslid Kim Rekko heeft de Maastrichtse fractie en leden van het bestuur bij elkaar gebracht om dat met elkaar te verwerken. Een paar weken daarna zijn we in gesprek gegaan over de consequenties van haar plotselinge dood.
  • Lex Vos heeft besloten om Kim Rekko op te volgen als raadslid in Maastricht. Dat was een moeilijke beslissing omdat hij ook was gekozen als secretaris voor het bestuur van Groenlinks Maastricht-Heuvelland. Lex licht zijn overwegingen toe:

"Toen ik mij verleden jaar verkiesbaar stelde voor de gemeenteraad in Maastricht, had ik er al bijna 4 jaar als burgerraadslid opzitten. Ik wilde het werk graag als raadslid voortzetten. Maar ik kwam op plaats 7 van de lijst te staan en zo leek deze mogelijkheid verkeken.Mijn inzet voor GroenLinks wilde ik in de rol van secretaris van het bestuur verder vormgeven. Dat heb ik de afgelopen tijd met veel plezier gedaan.Toen ik, enige tijd na de tragische dood van Kim Rekko, door de kiescommissie werd gevraagd, of ik de vrijgekomen plaats wilde innemen, voelde ik mijn verantwoordelijkheid om het raadswerk van Kim en voort te zetten en de anderen in hun portefeuilles te ondersteunen.

We zijn bij GroenLinks heel alert op mogelijke belangenverstrengelingen. De functie van secretaris van het bestuur kan ik daarom niet met het raadslidmaatschap combineren. Dat stemt mij treurig, want ik werkte graag in dit bestuur. Afgelopen woensdag 8 februari hebben we in het bestuur besloten Frank van der Beek voorlopig als secretaris aan te stellen in afwachting van een definitief besluit in de ALV van 1 april. Waar nodig zal ik het bestuur graag op persoonlijke titel ondersteunen.

Het raadslidmaatschap is een grote en eervolle opgave. Ik heb er zin in!"

  • We zijn nu bezig met de voorbereiding van de ALV op 1 april. In die voorbereiding hebben we een document over de werkwijze bij gemeenteraadsverkiezingen geformuleerd. Naar aanleiding van de ervaringen bij de vaststelling van de kandidatenlijst de afgelopen verkiezingen is het bestuur van mening geweest te willen leren van die ervaringen. Het document wordt nu al aan de leden doorgestuurd met het verzoek daarop te reageren vooraf aan de ALV, zodat we hem in de vergadering kunnen vaststellen.

Kortom we hebben een goede start gemaakt en hopen goed in contact te komen met alle leden. De ervaringen van de laatste ledenbijeenkomsten zijn goed. We hopen ieder weer snel te zien.

Hans Passenier