Luchtkwaliteit

Recentelijk heeft GroenLinks vragen gesteld over de stand van zaken rond luchtkwaliteit. Op een kaart van TNO, gebaseerd op WHO normen, is te zien dat het ook in Maastricht helemaal niet goed gaat. Wat gaan we daar als stad aan doen? Alleen jammeren over wat er allemaal uit het buitenland komt aanwaaien?Blijven wijzen naar lagere normen waar we wél aan voldoen? Of gaan we wat we wél zelf kunnen doen serieus een plek geven in hoe we onze stad klaar willen maken voor de toekomst?

 

Autoloze zondag

In augustus en september doen in België 48 steden aan de autoloze zondag. Wij zijn in het verleden nooit verder gekomen dan wat halfslachtige eendags happenings op b.v. de Hertogsingel.

De autoloze zondag is inmiddels een europa breed evenement, waar heel veel steden aan mee doen in de periode van 16-22 september. En vaak is het aanleiding om zinvolle experimenten rond mobiliteit uit te voeren.

Wij stellen voor om die autoloze zondag om te bouwen tot een leer instrument: maak zorgvuldig gekozen plekken in de stad wat langer (tot enkele weken) autovrij of autoluw om zo te leren hoe er mee om te gaan. Zo kunnen we oefenen voor een autoluwe binnenstad of wezenlijk minder autodruk op sommige woonbuurten. Kijk bijvoorbeeld eens naar het concept van de "superblocks" in Barcelona voor inspriratie.

 

30km

De recente handtekeningen actie van bewoners rond de Terra Cottalaan maakt duidelijk dat bewoners in buurten in toenemende mate veiligheid en leefbaarheid belangrijker vinden dan razend autoverkeer. 30km zones zijn een prima instrument om het wegverkeer te temperen. Op de Tongerseweg is dat bij de herinrichting gedaan, ondanks dat dat een regionale weg is. Het kan dus gewoon en niet alleen bij scholen. Op andere plekken kan het ook prima, gewoon altijd of b.v. 's nachts als geluidshinder dan het probleem is. Overal in Nederland en b.v. Duitsland zijn zulke maatregelen heel gewoon. Waarom in Maastricht niet? GroenLinks zal rond dit thema een motie indienen.

 

Bereikbaarheid binnenstad

Heel concreet: wat gaat deze stad doen om over een aantal jaren in positie te zijn de Vrijthof garage een rol te geven in een duurzamer toekomst van onze stad? Dit college heeft aan het jaarlijks sparen om straks met Q-park te kunnen onderhandelen alvast een einde gemaakt.

De milieuzone heeft deze coalitie afgeschoten, maar dat betekent niet dat nadenken, plannen ontwikkelen én uitvoeren voor onze stad, de binnenstad én alle andere woonbuurten, niet meer aan de orde zijn. Kijk om u heen, overal in Europa zet iedereen betekenisvolle stappen, overal wordt geëxperimenteerd. Autoluw, P&R faciliteiten met passend openbaar vervoer en werkelijk serieuze fietsroutes door de stad. Maastricht zit teveel op zijn handen en dat is niet goed. Het STOP principe moet wat GroenLinks betreft tot meer leiden dan wat laaghangend fruit bij herinrichting.

 

Duurzaamheid, lokale economie en gezonder leven

Aandacht voor kleine bedrijven die aan de weg timmeren (voorbeeld: Bemeler hoeve, Locotuinen, Buurderij, Gedeeldeweelde) die werken aan een duurzame en gezonde lokale en circulaire economie. De Bemeler hoeve gaf recentelijk aan dat ze zich niet gezien voelt door het stadsbestuur. GroenLinks is van mening dat we juist met dit soort bedrijven en initiatieven in gesprek moeten gaan om zo ons beleid te verbeteren.

 

Bijdrage MAA

Deze kon u van ons verwachten!

Als dit jaar de laatste overeengekomen bijdrage van de stad aan bodemloze put MAA is overgemaakt, stelt onze fractie voor verder geen (financiële) steun meer te geven aan dit provinciale emo-project. Maastricht heeft er weinig aan en enig vooruitzicht op zwarte cijfers ontbreekt. Blijven alle grote bezwaren rond luchtverontreiniging, geluidsoverlast en veiligheid. Op die plek kunnen betere en rendabeler projecten ontwikkeld worden. Viegvelden zat in de regio. Graag reactie van wethouder.

 

Klimaatbegroting

Het ambitie niveau van deze coalitie wordt misschien wel het best gereflecteerd door het feit dat de klimaatbegroting, dat als apart en vooral ook publiek document inzoomt op wat we nu werkelijk doen om de klimaat doelen voor deze stad te realiseren, stilletjes van het toneel is verdwenen.

Het nieuwe document "uitvoeringsprogramma energie- en warmtetransitie" vervult op geen enkele manier diezelfde enthousiastmerende functie naar de burgers. En we gaan dit alleen redden als we iedereen mee kunnen nemen! De burgers van Maastricht, zeker in de oudere buurten, dienen zolangzamerhand zicht te krijgen op een concreet handelingsperspectief. Het is de hoogste tijd voor tijdlijnen en duidelijke handelingsperspectieven. Denk daarbij b.v. aan het onderwerp warmtenet. Naast een focus op industriële restwarmte die al jaren niet tot een concreet plan leidt, zou ook lage temperatuur uitwisseling binnen buurten zelf onderzocht kunnen worden. Kan de wethouder aangeven of en waarom hij nog steeds denkt dat industriële restwarmte een realistisch plan is en welke alternatieven hij nu onderzoekt?

 

Armoede

De dag van de armoede 17 oktober, door de VN als officiële dag erkend, zou deze stad kunnen oppakken om de communicatie met de burgers over ons toch echt heel serieuze armoede probleem een impuls te geven. Wat organiseren we nu om bij de burgers ideeën op te halen? Zo'n themadag is daar een goed instrument voor. We verzinnen vanalles in dit huis, maar gewoon tussen de mensen zitten en er met ze over praten, daar kunnen we nog wel een slagje in maken. GroenLinks heeft daar wel een paar suggesties voor.

 

Cultuur en samenleving horen bij elkaar

Op 2 oktober stelde GroenLinks vragen over de culturele sector i.r.t. maatschappelijke opgaven.

We zeggen altijd dat we zo graag willen ontkokeren en dat werken aan onze maatschappelijke problemen gebaat is bij een culturele sector die projecten ontwikkelt met een relevantie voor die problemen. B.v. Opera Zuid. In de cultuur is ook heel veel vrijwilligers werk, zoals bij Marres, hoe maatschappelijk wilt u het hebben?

Wat gaan we doen om de ontwikkelkracht en financiële bronnen uit beide sectoren elkaar te laten versterken, zodat ze er allebei beter van worden?

 

Wonen en demografie

Maastricht bouwt prachtige wooncomplexen, zoals Sphinx Zuid, waar kapitaalkrachtige ouderen levensloopbestendig kunnen wonen. Maar hoe faciliteren we ouderen met een kleine beurs die ook behoefte hebben aan een comfortabele kleine woning én sociale contacten in hun buurt. Denk aan het zorgbuurthuis in Oss of continuering van de succesvolle "week tegen eenzaamheid", en b.v. een kerstavond voor iedereen, een initiatief van D66 en GroenLinks.

En hoe realiseren we in al die buurten dat de hittestress beheersbaar blijft? In al die nieuwe buurten zien we maar bar weinig serieuze aantallen bomen verschijnen. Onbelangrijk of gewoon niet aan gedacht of toch weer prioriteit voor parkeren onder de grond? Voor GroenLinks moeten de aantallen bomen gewoon omhoog! We dienen daarover een n motie in. En wat doen we aan klimaatneutrale, circulaire woningbouw? Voor serieuze voorbeelden van houtbouw, moeten we nog steeds in Weert gaan kijken.

Hoe bevorderen we dat al die nieuwe wijken ook levendige stadwijken worden. Vaak zijn de nieuwe woonblokken erg naar binnen gekeerd en gebeurt er maar weinig op straat. Is Maastricht zo nog wel een levende mensen stad?

 

Betrokkenheid burgers

GroenLinks heeft een goed gevoel bij het nu op gang komen van projecten als Burgerbegroting en Burgerberaad. We hebben daar tenslotte jarenlang voor geijverd. Bij deze projecten is "hoe het gebeurt", het proces, misschien nog wel belangrijker dan de uitkomsten.

Zeker bij de burgerbegroting verwachten wij van het college een uitgebreide inhoudelijke evaluatie van onze eerste ervaringen. En geneer u niet te vergelijken met ons grote voorbeeld, Antwerpen. Want daar hebben ze al jaren ervaring en daar kunnen wij van leren.

Bij het burgerberaad zijn we heel nieuwsgierig of het ook echt lukt om daar over de wat verdere toekomst van de stad te praten. Én de relevantie ervan voor de beeldvorming binnen onze eigen raad.

 

Huishoudelijke hulp en ouderen

In de zomerperiode is realisatie van voldoende zorg aan huis een structureel probleem. Mantelzorgers hebben het dan extra moeilijk en professionele zorg is dan ook minder beschikbaar.

Gisteren bereikte ons een RIB van wethouder Bastiaans waarin ze de problemen en vooral de beperkte invloed van de gemeente op noodzakelijke verbeteringen helder opsomt. Beter organiseren en prioriteren zal zeker helpen, maar uiteindelijk moeten de "marktpatijen" het capaciteits probleem oplossen. En vooral dat laatste maakt maar naar ons inzicht weer eens glashelder dat de overheid gewoon een grotere rol moet nemen in de zorg.

 

Marktwerking in de zorg is gewoon NIET GOED

GroenLinks ervaart het debacle rond Xonar als zeer pijnlijk. Het maakt glashard duidelijk dat politiek gestelde kaders en controle mechanismen in de praktijk maar weinig reikwijdte hebben. De marktwerking hebben we eerder ervaren door grote aantallen erg kleine aanbieders, nu kan zelfs een grote partij zomaar omvallen als de wereld (te) snel verandert en het management daar vervolgens ook niet goed mee om weet te gaan. Continuïteit van de zorg is dan plots een acuut probleem.

Zoals bij meer sectoren van groot maatschappelijk belang vindt GroenLinks dat de overheid best een grotere rol mag pakken en dat de marktwerking wel een tandje minder kan. Zorg, wonen, openbaar vervoer, vult u het lijstje zelf maar verder in.

 

Conclusie

GroenLinks vindt deze begroting als document eigenlijk best goed: helder geschreven en vaak in begrijpelijke taal. Complimente voor de ambtelijke penvoerders!

Natuurlijk missen we belangrijke componenten. Zo worden de relevante SDG's wel genoemd, maar komen ze in de argumentaties en keuzes niet terug. Het ontbreken van de klimaatbegroting vinden we een ondoordachte stap terug. Veel in de begroting lijkt gebaseerd op aannames, in een mate die nu als té onzeker overkomt. Als gevolg houdt u de hand op de knip, terwijl zelfs de rekenkamer opmerkt dat dat in relatie tot de rijksfinanciering gewoon niet verstandig is.

En we onderzoeken ons suf: er wordt 79 keer over onderzoek gesproken, in het sociale domein alleen al 6 keer. We kunnen onderzoeken tot we een ons wegen! Op de grote thema's missen we dappere keuzes voor wat naar inzicht van GroenLinks belangrijk is voor de toekomst van Maastricht.