De voorgenomen sloop van het voormalig ROZ gebouw aan de Bankastraat  is 4 maanden uitgesteld.  Een motie met een dergelijke strekking, ingediend door de PvdA en SP, is unaniem aangenomen op 13 september. De vraag is of de huidige gebruikers een realistisch plan weten te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten wat GroenLinks betreft de ruimte krijgen om hun initiatief vorm te geven.
 

Al in juni vroeg een lid van GroenLinks of de sloop van het ROZ gebouw kon worden uitgesteld. We zijn direct gaan onderzoeken waarom het college tot dit besluit kwam. Het bleek een onderwerp met vele gezichten. In het kader van de uitvoering van het broedplaatsen beleid is de ontwikkeling van een muzikale broedplaats op die plek uniek. Maar wat is er aan de hand met dat gebouw? Is het een realistische mogelijkheid?

Het gebouw aan de Bankastraat heeft vele jaren op de nominatie gestaan om gesloopt te worden. Er zou een zorghotel komen. Die ontwikkeling ging niet door. De raad besloot in 2010 dat het gesloopt zou moeten worden. Tussentijds heeft het verschillende tijdelijke bestemmingen gekregen. De Muziekgieterij heeft er een tijd gebruik van gemaakt. Die publieke functie was in die buurt niet passend. Stichting Ateliers Maastricht (SAM) kon de ruimtes tijdelijk gaan verhuren aan muzikanten en kunstenaars. Dat was een passend gebruik. Ontwikkelaars zagen geen nieuwe mogelijkheden. Hoe lang kun je een dergelijk gebouw in stand houden? Is het een mogelijke broedplaats en voor hoe lang?  De veiligheid (brand, constructie, werktuigbouw etc) is niet op orde en er blijkt flink in het gebouw geïnvesteerd te moeten worden.

Uit gesprekken met de gebruikers bleek dat de studio’s ideaal zijn voor muzikanten die al professioneel gestart zijn met hun vak. Zij dromen ervan om deze studio’s te behouden. In Maastricht zijn er te weinig repetitieruimtes. De gebruikers erkennen de waarde van dit geluidsarchitectonische pand en hebben er heel wat voor over. Ze willen zelfs onderzoeken of zij dat zelf kunnen exploiteren en gebruiken. En daarvoor is nu extra tijd gevraagd en gekregen.

GroenLinks staat op het standpunt dat een leeg gebouw tijdelijk gebruikt moet worden als broedplaats. Door een dergelijke functie kan een leeg gebouw weer ontwikkeld worden en een nieuwe functie krijgen. Er moet in de tijdelijkheid een basaal veilige situatie zijn. Met simpele ingrepen kan het geschikt gemaakt worden. En de gebruikers wordt gevraagd de situatie ook tijdens het gebruik in de gaten te houden en te verbeteren. Vaak kan het door eigen inzet en middelen voor veel minder geld gerealiseerd worden. De gemeente moet het uitbesteden en betaalt altijd meer. Daarom is het initiatief van de muzikanten een waardevol initiatief. Zij maken nu een goed onderbouwd businessplan waaruit moet blijken dat exploitatie door de initiatiefnemers een reële mogelijkheid is. In de ogen van GroenLinks is het zonde als het gebouw gesloopt zou worden, terwijl het een functie kan krijgen als broedplaats. Echter als blijkt dat het een niet te exploiteren gebouw is en initiatiefnemers kunnen het ook niet ontwikkelen als tijdelijke broedplaats dan vinden we dat het moet worden gesloopt.

Het tijdelijk in gebruik geven van gebouwen vormt de kern van het broedplaatsenbeleid waar GroenLinks een motie voor indiende die is aangenomen. Als er ondanks de afspraken voor het tijdelijk gebruik op het allerlaatste moment tegen de afspraak geageerd wordt dan is dat niet bevorderlijk voor de bereidheid van vastgoedeigenaren om leegstaande gebouwen beschikbaar te stellen. In dit geval ontstond het initiatief erg laat. Het is in onze ogen toch de moeite waard om meer tijd te nemen. Want het pand spreekt tot de verbeelding en zal veel creativiteit in mensen losmaken die erdoor gemotiveerd worden. De initiatiefnemers moeten de gelegenheid krijgen om die plannen goed te onderbouwen. En wat ons betreft bemiddelt de gemeente zoals in de geest van onze motie “broedplaatsen beleid” is bedoeld. Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente hierin moet investeren, maar slopen kost ook geld. Lukt het de gemeente haar faciliterende rol vorm te geven en het initiatief van de gebruikers optimaal te ondersteunen? GroenLinks vindt dat als burgers kansen zien en willen grijpen, het overheidsbeleid dit zo maximaal mogelijk moet maken.

Hans Passenier

Woordvoerder Cultuur, Economie en Stadsbeheer